torsdag 29 augusti 2013

Medborgardialoger!

Jag har sedan jag tillträdde som kommunalråd jobbat för att öka alla boråsares möjlighet till delaktighet. Alla som vill ska kunna bidra till kommunens utveckling. Därmed blir demokratin starkare.

Arbete handlar både om att medborgare skall kunna komma till tals, att kommunen ska få en ökad kompetens genom dialog med medborgarna. Vi ska inte prata demokrati bara i valrörelsen. Till nästa kommunstyrelse lägger jag fram två ärenden som kommer att hjälpa oss att få en fungerande struktur för medborgardialog.

Arbetet med att ta fram riktlinjer för medborgardialog och en handbok för hur dialogerna ska gå till är nu klara. Arbetsgruppen med en representant för varje parti har lämnat över sitt förslag och det är alltså dags för beslut.

Dessutom föreslår vi från arbetsgruppen att man inför en beredning under kommunfullmäktige som har som sin första uppgift att se till att arbetet med medborgardialog verkligen når ut till alla delar av Borås Stad.

Vi behöver utbilda både politiker och tjänstemän för att detta ska bli lyckat.

Våra riktlinjer inleds med ett stycke som säger ganska mycket om hur vi ser på medborgardialog:

”Borås är staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt. I planerade möten delar vi med oss och tar tillvara kunskap, erfarenheter och insikter som människor har. Borås är staden där människor möts över generationsgränser. Borås har en bredd av mötesplatser, såväl fysiska som virtuella, där ung möter gammal och där vår historia möter framtiden.”

Hela dokumentet riktlinjer för medborgardialog och förslaget till beredning för medborgardialog under fullmäktige ger en bild av vad vi vill åstadkomma.

Redan nu kan ni läsa handboken för medborgardialog som vi tagit fram och detta innan vi har hunnit få den tryckt. Om inte bildspelet startar kan ni gå direkt till handboken för medborgardialog.
Ps. Vill även att ni som Boråsare lämna förslag till Borås Stads budget 2014. Se mer om hur du kan påverka budgeten i Borås.