onsdag 21 december 2016

Vi kan bli Sveriges bästa hbtq- kommun

Idag lämnar vi in en ny motion till fullmäktige. Vi har försökt ta ett större grepp för att få ett större fokus på hbtq-frågor i kommunen. Det finns fortfarande väldigt mycket att göra men vi tror att Borås Stad skulle kunna bli en av Sveriges bästa htbq- kommuner. 

Motion: Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun

Sverige och Borås har kommit en bit på väg när det gäller mänskliga rättigheter. Men fortfarande vittnar många hbtq-personer om diskriminering, okunskap och att de blivit dåligt bemötta av vården, skolan eller andra offentliga instanser.

Borås Stad ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. I denna motion utgår vi från fyra olika nivåer där vi anser att Borås Stad kan bli bättre.

1. Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i det fortsatta arbetet för alla människors lika värde. (Att Borås Stad upprättar en hbtq-handlingsplan för att bringa struktur i redan pågående och nya aktiviteter, med angivande av tidplan och ansvar, samt tydligt integrerar hbtq-frågorna i Borås Stads “Plan för lika rättigheter och möjligheter”.) (strategisk nivå)

2. Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha kompetens inom hbtq-frågor. (Att varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker, chefer och medarbetare på ett sätt som är anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämndområden.) (kompetens internt)

3. Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. (kommunen som arbetsgivare)

4. Borås Stad ska vara en trygg och inkluderande kommun för alla oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. (Att hbtq-perspektivet inkluderas i utvecklingen av kommunens offentliga rum. Att Borås Stad hbtq-certifierar sina verksamheter. Som ett första steg ska de stora publika verksamheterna, såsom Stadsbiblioteket och badhuset hbtq-certifieras) (utåtriktat/offentligt arbete)

För att nå långt krävs att genom ett intersektionellt[1] perspektiv väva samman ett gemensamt och systematiskt arbete för att integrera mänskliga rättigheter och jämställdhet i organisationen.

En del i det arbetet är säkerställandet av hbtq-personers rättigheter, trygghet och inkludering. För att samhället ska bli inkluderande för alla krävs ett normkritiskt förhållningssätt, det vill säga en medvetenhet om de normer[2] som existerar, hur de kan verka exkluderande och vilka effekter de genererar.

 Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i det fortsatta arbetet för alla människors lika värde.
Vår ambition är att Borås Stad ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. För att lyckas måste ett normkritiskt förhållningssätt och inkludering av hbtq-perspektivet inarbetas i samtliga nämnders och verksamheternas ordinarie verksamhet på både strategisk och praktisk nivå. Borås Stad ska tydligt integrera hbtq-frågorna i Borås Stads Plan för lika rättigheter och möjligheter samt upprätta en handlingsplan. Ett hbtq-råd som forum för samråd och utbyte av information mellan olika hbtq-aktörer och kommunledningen i Borås Stad bör inrättas för att på strategisk nivå säkerställa fokus på frågorna.

Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha kompetens inom hbtq-frågor.
Varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker, chefer och medarbetare på ett sätt som är anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämndområden. Det är viktigt att hela organisationen har en hög kompetens, från ledning till den personal närmast möter kommunmedborgare. Det krävs att organisationen har kompetens inom hbtq-frågorna, hur de förhåller sig till övriga diskrimineringsgrunder och att ett normkritiskt förhållningssätt tillämpas genomgående. En grupp på tjänstemannanivå skulle kunna öka kompetensen om hur utbildning och aktiviteter skulle kunna utföras på nämndnivå.

Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Arbetsplatserna i Borås Stad ska vara fria från kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som bidrar till att alla medarbetare kan och vill prestera sitt bästa på arbetet. Hbtq-utbildning och därmed höjd kompetens för alla enligt ovanstående punkt har verkan även internt, för Borås Stad som arbetsgivare och mellan arbetstagare.

Borås Stad ska vara en trygg och inkluderande kommun för alla oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
I Borås Stad ska alla som bor, arbetar eller besöker, känna sig lika inkluderade, välkomna och lika mycket värda. Detta oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Alla har samma rätt att uppleva trygghet i att kunna verka och leva som den en anser sig vara. Ett stort fokus bör ligga i alla de delar av vår verksamhet där vi möter medborgare.

Skolan är en av samhällets viktigaste normskapande instanser. Skolgången kan också vara en svår tid för den som av något skäl av andra betraktas som avvikande. Av just denna anledning är ett normkritiskt förhållningssätt synnerligen viktigt i skolan. Att all personal som möter barn och ungdomar genom hela utbildningssystemet har hög kunskap och kompetens när det gäller mänskliga rättigheter, normkritik, normbrytande liv och hbtq-frågor är en självklarhet.

Ett särskilt fokus bör läggas på skolors och idrottshallars omklädningsrum för att säkra den personliga integriteten. Föreningslivet som stöds av Borås Stad ska genomsyras av ett normkritiskt förhållningssätt. De stora publika verksamheterna, såsom stadsbiblioteket och badhuset ska hbtq-certifieras.

Hbtq-råd
Ett hbtq-råd är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika aktörer inom hbtq och politik samt kommunledning i Borås Stad. Ett hbtq-råd ska utifrån ett normkritiskt perspektiv bevaka frågor som påverkar livssituationen för hbtq-personer. Syftet är att säkerställa hbtq-personers mänskliga rättigheter. Förutom att avge yttranden och vara ett remissorgan kan rådet ta initiativ till utvecklingsinsatser och förbättringar för hbtq-personer i Borås.

Hbtq på Stadsbiblioteket
 Stadsbiblioteket ska hbtq-certifieras, för att säkerställa att denna publika mötesplats på ett medvetet sätt genomsyras av alla människors lika värde och de konkreta innebörderna av det i vardagen. Genom certifiering systematiseras arbetet med att skapa en öppen och inkluderande miljö på Stadsbiblioteket.

Vi föreslår fullmäktige att besluta att:
     Borås Stad upprättar en hbtq-handlingsplan, för att bringa struktur i redan pågående och nya aktiviteter, med angivande av tidplan och ansvar, utifrån de fyra punkter som motionen specificerar ovan.
     Borås Stad tydligt integrerar hbtq-frågorna i stadens “Plan för lika rättigheter och möjligheter”.
     Borås Stad inrättar ett Hbtq-råd under Kommunstyrelsen med representanter från hbtq-rörelsen i Borås.
     varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker och medarbetare på ett sätt som är anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämndområden.
     Borås Stad hbtq-certifierar sina verksamheter. Som ett första steg ska de stora publika verksamheterna såsom Stadsbiblioteket och badhuset hbtq-certifieras.
     skolors och idrottshallars omklädningsrum inventeras för att säkra den personliga integriteten och en ombyggnadsplan upprättas.
     att hbtq-perspektivet inkluderas i utvecklingen av kommunens offentliga rum.


Tom Andersson (mp)
Hanna Bernholdsson (mp) 
[1] Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection (vägkorsning) och används för att beteckna hur olika diskrimineringsgrunder interagerar och samverkar
[2] Exempel på normer är köns-, hetero-, tvåsamhets-, vithets-, funkis-, tros-, och åldersnormer.

onsdag 14 december 2016

Liberalerna svek i HBTQ- frågan

Med Liberalerna i spetsen och Sverigedemokraterna i släptåg, röstades vårt rödgröna uppdrag om att våra lärare ska erbjudas utbildning i HBTQ-frågor bort.


Skriver ihop med Hanna Bernholdsson ett svar till Anne-Marie Ekström och
Andreas Cerny (L) Angående HBTQ-policy i BT den 11/12

Sverige och Borås har kommit en bit på väg när det gäller mänskliga rättigheter. Men fortfarande vittnar många HBTQ-personer om diskriminering, okunskap och att de blivit dåligt bemötta av vården, skolan eller andra offentliga instanser.
De senaste åren har dock en positiv utveckling skett inom området. Vi har äntligen fått könsneutrala äktenskap. Sterilisering och andra omoderna och inhumana krav vid könskorrigering är på väg att tas bort. Heteronormen ses allt oftare som ett problem och attityder gentemot HBTQ-personer har i många fall förändrats till det bättre. Samtidigt kvarstår mycket politiskt arbete innan vi har ett samhälle fritt från diskriminering, utanförskap och kamp mot byråkratin när det kommer till HBTQ-personer.

För oss rödgröna i Borås är frågan om HBTQ-personers rättigheter en oerhört viktig fråga, och därför lägger vi också fram förslag som vi hoppas leder till förändring.

Andreas Cerny leder alliansen och SD mot att prioritera bort hbtq
Alliansen i Utbildningsnämnden sänker ambitionen och prioriterar bort HBTQ


Anne-Marie Ekström och Andreas Cerny från Liberalerna skriver i sin debattartikel att: “Så länge som människor diskrimineras på grund av kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning med mera behövs policys och planer hur Borås Stad som kommun ska handla i olika frågor”.

Policys och planer i all ära, men vi vet alla att det som verkligen gör skillnad i våra verksamheter är praktisk handling och konkreta förslag. I den rödgröna budgeten för 2017 lade vi därför in ett uppdrag om att vår personal, exempelvis lärare, ska erbjudas utbildning i HBTQ-frågor. Vi prioriterade också ett uppdrag om könsuppdelad statistik för att möjliggöra en analys av resursfördelningen ur ett genusperspektiv. Båda dessa uppdrag beslutade oppositionen i utbildningsnämnden, med Liberalerna i spetsen och Sverigedemokraterna i släptåg, sig för att stryka på sitt möte i förra veckan.

Skolan är en av samhällets viktigaste normskapande instanser. Skolgången kan också vara en väldigt jobbig tid för den som av något skäl betraktas som avvikande i andras ögon. Av just denna anledning är det av största vikt att det normkritiska arbetet sker just där. Liberalerna skriver också i sitt partiprogram på riksnivå att “skolan aktivt ska arbeta med jämställdhetsfrågor, genusfrågor och normkritik såväl i undervisningen och vägledningen som i arbetsmiljön”.  Detta rimmar minst sagt illa med det beslut som Liberalerna drev igenom i utbildningsnämnden.

Inte nog med att detta beslut i sig innebär en minskad ambition, det går också emot ett beslut i kommunfullmäktige.

Att i en debattartikel hävda att vi rödgröna i Borås “skapar kaos med vår otydlighet kring hur HBTQ-frågor ska hanteras i kommunen” samma vecka som man röstat nej till konkreta förslag inom just det området är inget annat än skamligt och rent ut sagt oseriöst. Mer hade kunnat förväntas av ett parti som påstår sig vara liberalt.

Tom Andersson
Hanna Bernholdsson

måndag 5 december 2016

Solcellsdrivna papperskorgar på plats i Borås

Detta är de solcellsdrivna papperskorgarna som själva talar om när de är fulla med avfall. Nu är de på plats på Stora Torget i Borås, vid lekplatsen i Stadsparken och på ytterligare några platser.

Jag fick syn på dessa kunniga papperskorgar under Almedalsveckan i Visby 2013. Det kändes som en idé för Borås, en stad som länge har funnits i täten när det gäller källsortering och avfallshantering.

Under hösten skrev vi i det rödgröna samarbetet in ett brett formulerat uppdrag till Tekniska nämnden i budgeten för 2014.

"Källsortering bör införas för allmänhetens papperskorgar i centrala Borås. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda formerna för detta. Olika tekniska lösningar ska ställas mot varandra för att finna det ekonomiskt och miljömässigt resurssnålaste systemet."

Det hade ju i det läget såklart varit fel att peka ut en viss typ av papperskorg från en bestämd tillverkare. Utifrån uppdraget har sedan Tekniska nämndens tjänstemän arbetat vidare, och idag kan vi se resultatet ute i vår stad. Om ett år ska detta försöket med de smarta papperskorgarna utvärderas.

Solenergi komprimerar
Den tredelade modellen som finns på torget och i Stadsparken ger möjlighet att sortera i tre fraktioner: glas, plast (hård och mjuk) och övrigt avfall. Egentligen kan man säga att det är fyra fraktioner eftersom det finns ett särskilt litet inkast för fimpar.

Papperskorgen pressar automatiskt ihop skräpet, så att den inte behöver tömmas lika ofta. Dessutom är den uppkopplad och skickar själv en signal när det är tömningsdags, så att ingen behöver åka och tömma i onödan innan det är full. Spara både miljö och pengar - och det hela drivs av solceller på papperskorgens tak.

Resten - att se till att skräpet hamnar rätt - får vi hjälpas åt med. Jag tillönskar oss alla en ren och snygg stad!