tisdag 26 november 2013

Debattartikel: MP satsar på Högskolan i Borås

Debattartikel publicerad i BT 24/11 -2013 och online på bt.se 

Miljöpartiet satsar på Högskolan i Borås
En väl fungerande högre utbildning och forskning är avgörande
för Sveriges omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Sverige står inför omfattande utmaningar. Skolresultaten sjunker, ungdomsarbetslösheten biter sig fast kring 20 procent och allt fler unga och äldre slås ut på en allt hårdare arbetsmarknad. Samtidigt finns mycket arbete att göra för att ställa om Sverige, för att leda arbetet för ett bättre klimat. Det finns verkligen arbete att utföra.

I denna tid väljer regeringen att minska på utbildningsplatserna på högskolor och universitet. Fram till år 2016 vill regeringen minska antalet utbildningsplatser med 10300, vilket medför att färre kan läsa vidare på högskola och färre kan förverkliga sina livsdrömmar. Samtidigt har anslagen till grundutbildningar urholkats med närmare sju miljarder kronor i jämförelse med 1993 års nivå. Regeringens prioriteringar leder till färre utbildningsplatser, sämre bredd i utbildningssystemet samt regional utarmning.

Miljöpartiet vill annorlunda och motsätter oss regeringens neddragningar och återskapar dessa platser. Vi anser att den högre utbildningen i Sverige är i behov av långsiktiga planeringsförutsättningar, ökad anknytning mellan utbildning och forskning samt bättre villkor för såväl lärosätenas personal som deras studenter. Vi vill satsa på högskolan för att Sverige ska kunna ställa om. För att fler ska bli lärare, för att fler ska bli ingenjörer, sjuksköterskor eller filosofer. Vi satsar i vårt budgetförslag 178 miljoner kronor mer än regeringen till Högskolan i Borås åren 2014-2017. Genom våra satsningar möjliggörs följande:

1) En undervisningsgaranti. Tid med lärare är den enskilt viktigaste frågan för många studenter. Miljöpartiet vill garantera lägst tio timmars lärarledd undervisningstid varje vecka för studenter i grundutbildning.

2) Praktik i alla utbildningar. Det saknas idag konkret arbetsmarknadsanknytning i många utbildningar. Även samhällsvetare, naturvetare och humanister ska ges möjlighet att möta den kommande arbetsmarknaden under utbildningstiden i form av praktik. Alla studenter och forskare ska även erbjudas stöd i karriärutveckling.

3) Universitet och högskolor öppna för fler. Utbildningen fungerar bäst när människor från olika bakgrund träffar varandra. Vi vill förändra resursfördelningssystemet till högskolan så det bättre stimulerar en rekrytering från socialt, etniskt och geografiskt underrepresenterade grupper och återinföra rätten för alla att studera gratis på svenska lärosäten.

4) Fler platser på högskola och universitet. Vi motsätter oss alliansregeringens nedskärningar på antalet utbildningsplatser. Lärosäten ska inte behöva lägga ner välfungerande högkvalitativa utbildningar och sparka lärare.

Miljöpartiets totala satsningar på den högre utbildningen uppgår till till 9,5 miljarder kronor under de kommande fyra åren. Satsningar av avgörande vikt för såväl nuet som framtiden. En väl fungerande högre utbildning och forskning är avgörande för Sveriges omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Tom Andersson (MP), kommunalråd

Jabar Amin (MP), riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson

onsdag 20 november 2013

Inledningsanförande budget 2014

Här följer mitt inledningsanförande till budgetdebatten för budget 2014. (OBS det talade ordet gäller.)

Herr ordförande, presidium, fullmäktige, åhörare i salen, via radio och via nätet.

Medborgare i Borås stad! Nästa år är det ett speciellt år i Sverige. Nästa år är det dags för val igen.
I vårt demokratiska system utgår makten från medborgarna. Men trots det verkar det som att det bara är vid valen som medborgarna ska få komma till tals. Det tycker vi gröna är en underlig inställning. Det är därför vi jobbar med medborgarinflytande och medborgardialog.

För att man ska ha en levande demokrati krävs att man gör mer än att prata med väljare, man måste prata med medborgare och med medborgare menar vi alla som bor, vistas eller verkar i Borås.

För att man ska ha en levande demokrati krävs också att man pratar med medborgarna oftare än vart fjärde år. Det krävs att man har en ständig dialog. I årets budget har vi nu en indikator för hur många medborgardialoger som skall genomföras i Borås stad. Att vi har kommit så här långt med den systematiska medborgardialogen är vi givetvis glada över.

Men för en levande demokrati krävs att medborgarna har ett större inflytande än så. I den systematiska medborgardialogen är det politiken som väljer var, när och vad man vill prata om.

För att vi ska kunna få en än mer levande demokrati krävs också att vi låter medborgarna komma med initiativ till oss politiker. I ett rådrum i Orangeriet som ska byggas i Stadsparken vill vi möjliggöra för medborgarna att initiera dialog med oss på sina villkor där medborgarna väljer var, när och vad man vill prata om.

Det är genom medborgarnas initiativ och engagemang som vi utvecklar Borås till en levande demokratisk stad. Därför har vi också infört e-petitioner, ett sätt för medborgarna att på liknande sätt som vi politiker lägger motioner till kommunfullmäktige kunna påverka. Där kan alla som vill lämna förslag.

Medborgardialog om Borås utveckling, översiktsplan, trafikstrategi, energi- och klimatplan kommer att föras under nästa år.

Samtidigt som vi möts här i Borås pågår klimattoppmötet i Polen. Samtidigt är forskarna än mer säkra på att människans påverkan på klimatet kommer leda till katastrof om inget görs. Ja, samtidigt är stora delar av Filippinerna ödelagt. Många är hemlösa, skadade och döda.

Forskarna säger att klimatförändringarna ger extremare väder i framtiden och det som hänt på Filippinerna lär inte vara den sista katastrofen. I detta läge väljer Australien och Japan att driva en linje som förvärrar klimatförändringarna och den svenska regeringen vägrar ge tidigare utlovat klimatbistånd. Detta är inte den politiken världen behöver.

Med Alliansregeringens klimatpolitik hamnar minskningstakten av växthusgaser i Sverige på 0,7 procent. Detta gör att det kommer att dröja 150 år innan vi når klimatmålen med hjälp av regeringens politik. De svenska utsläppen styrs i första hand inte av politik, eftersom de politiska styrmedlen är så svaga. Utsläppsnivån styrs istället av vädret och av konjunkturen. Det är definitivt inte den sorts politik Sverige behöver. Sverige behöver en offensiv grön politik där vi visar att en grön omställning går att åstadkomma och att den är långsiktigt hållbar.

Här i Borås pågår just nu arbetet med en energi- och klimatplan. Här hoppas jag faktiskt att det ska gå bättre än vad det gör under Alliansregeringen. Inte bara för att det är vi rödgröna som leder staden utan för att alla faktiskt verkar dela målet att Borås stad ska bli en ledande miljökommun. Vi hoppas att det innebär att vi också kan komma överens om att vi ska bli en ledande klimatkommun.

Med breda politiska samtal över blockgränsen i viktiga frågor har vi enats om bland annat vision och miljömål. Denna breda förankring i avgörande frågor är en viktig faktor för stadens framtida utveckling. Bland de frågor som är mest akuta inte bara för staden utan också för världen är klimatförändringarna. Därför hoppas jag att vi även här kan komma överens. Det är med denna offensiva miljö- och klimatpolitik och med den kompetens i frågor som till exempel avfallshantering som vi i Borås kan göra mer än att bara hjälpa oss själva - vi kan hjälpa till att rädda världen.

I december 2012 antog Borås stad nya miljömål. Nu ligger ett stort ansvar på nämnderna. Det har gått ett år och det är dags att nämnderna tar några steg framåt och satsar resurser på miljöarbetet. Ett fokus för nämnderna bör vara att införa ett miljöledningssystem, då det ger stöd för det övriga miljömålsarbetet.

På Norrby pågår just nu ett projekt med hållbart byggande. Här kan vi skapa en unik hållbar stadsdel. Men för att göra det krävs det lite mer än vad vi gör just nu. Vi behöver ett ramverk som leder oss rätt. Därför ger vi i uppdrag till Miljönämnden att fortsätta sitt arbete med hållbarhetscertifiering och certifiera Norrby som hållbar stadsdel. Vi avsätter 1 miljon i en buffert under kommunstyrelsen för att täcka kostnader för den ökade ambitionsnivån.

Under alliansens tid i regeringen har minst 10.000 jobb försvunnit från landsbrukssektorn. En samdistributionscentral kan möjliggöra att mindre aktörer faktiskt kan vara med och konkurrera om man delar upphandlingarna i mindre delar. Då kan våra lokala lantbrukare vara med och konkurrera. Bra för våra gröna näringar och bra för konkurrensen. Vi vill att man startar en samdistributionscentral om förstudien visar att man bör göra det.

Med vår gemensamma vision för Borås och med vår budget som verktyg vill vi göra Borås till en bättre stad!

Jag yrkar bifall till den rödgröna budgeten.

fredag 27 september 2013

Vem ska rädda jordens klimat?

”Man ser verkligheten – och man gör det inte, på en och samma gång.” säger Psykoanalytikern Sally Weintrobe i SVT-dokumentären om klimathotet som sändes här om kvällen. ”Man vet att det håller på att hända men försöker att inte låtsas om det.”

Hon försöker förklara hur det är möjligt att så många oroar sig över den globala uppvärmningen, samtidigt som det mesta rullar på som vanligt. Med shopping som hobby, allt lägre andel av nybilarna som går på ekobränslen, och så många och långväga utlandssemestrar som plånboken bara tål. Trots att 75 procent av svenskarna, enligt en undersökning från Världsnaturfonden, oroar sig för klimathotet.

Vi brister inte i kunskap om hotet, oron lever vi med. Och ändå går det så sakta fram.

Man känner till hotet från klimatförändringar men orkar inte ta ansvar
Hur kommer det sig att man vet om hotet, oroas för hotet men ändå inte agerar?

Låt mig spekulera och generalisera lite om orsaken. Jag tror att det ligger en ond spiral bakom bristen på handling. Den enskilde känner sig maktlös och liten, och hoppas kanske på att politikerna i Sverige och världen ska ta på sig att bära huvudansvaret.

Politikerna å andra sidan känner inte det riktigt stora trycket från den oroliga, men ändå ganska tysta majoriteten. Nästa val är aldrig mer än fyra år bort och många partier tror att effekten av till exempel dyrare diesel kanske ger förlust i valet.

Denna onda spiral behöver brytas, och jag hoppas kunna hjälpa till med dessa ord:

Du som tillhör de oroliga – se till att din oro hörs ända in i partiernas högkvarter. Använd insändarsidor, sociala medier, mejlbrevlådor. Prata med en politiker du känner. Tjata. Bered dig samtidigt på att det kan komma beslut som inte bara är roliga - dyrare flygbiljetter är ett exempel.

Vi politiker måste på vår sida våga tro på undersökningar som den från Världsnaturfonden. Vi måste höra väljarnas oro, och lita på att väljarna förstår att en klimatomställning går att klara av helt utan konsekvenser i vardagen.

Vi måste tillsammans ta mod till oss och skapa den goda spiralen!


Missa inte heller mitt inlägg från gårdagens BT debatt "Klimatförnekare är livsfarliga högoddsare" som även finns speglat på rödgrönt Borås.

onsdag 25 september 2013

Miljöpartiet – de attraktiva

Det är ingen nyhet, varken att vi idag sitter och styr ihop i ett rödgrönt styre och inte heller att vi tidigare suttit och styre i en 6-parti majoritet ihop med de borgliga partierna. Vi utgår helt enkelt från det mandat vi fått av väljarna för att få igenom så mycket grön politik som möjligt.

Båda blocken vill ha med Miljöpartiet i Borås
Att båda blocken vill ha med Miljöpartiet bådar gott för ett grönt BoråsI dagens Borås tidning var det då dags för min och miljöpartiets ”inför valet” intervju. Det är intressant att båda blocken vill ha med oss på sin sida efter valet. Det visar att vår politik är attraktiv, realistisk och att vi faktiskt behövs för att driva miljö och hållbarhetsfrågorna framåt. För partiets räkning är det också ett positivt besked då vi redan nu vet att vi är välkomna i en majoritet efter valet och att vi har goda chanser att fortsätta påverka Borås i en grönare riktning.

Läs dagens ”inför valet” intervju i dagens bt.

torsdag 19 september 2013

Demokratin behöver utvecklas

Skriver "tankar för dagen" i dagens Boråskuriren 2013-09-19

Tom Andersson (mp): vi måste bjuda in medborgarna i den demokratiska processen, inte var fjärde år utan varje dag
Tom Andersson (mp): vi måste bjuda in medborgarna i den demokratiska processen, inte var fjärde år utan varje dag.
Det grundläggande i vårt samhälle är demokratin, en förankring från medborgarna som ska styra det politiska arbetet och som ska representera vad folket faktiskt tycker. Men är det då verkligen tillräckligt att man då var 4:e år får vara med och bestämma vilket parti som skall företräda ens tankar och åsikter? Dels är det långt mellan tillfällena att påverka och dels kan du bara rösta på färdigpaketerade förslag i formen av olika partier.

Jag tycker att en levande demokrati borde ge medborgarna ett betydligt större inflytande!

Medborgardialog är inte bara ett sätt för medborgarna att komma till tals, det ger oss också en tillgång till den kompetens som våra medborgare besitter. Genom att ha en dialog får vi både en bättre förståelse för vad medborgarna vill samtidigt som vi genom deras kompetens kan arbeta fram och fatta bättre beslut. Det är helt enkelt ett sätt att levandegöra demokratin som ger positiva effekter för alla inblandade.

Borås har länge arbetat med öppenhet också detta för att ge boråsarna en möjlighet att få insyn i vad som händer i staden. Vi håller våra sammanträden öppna för allmänheten, sänder våra möten på radio och internet och till och med stadshuset är öppet för allmänheten. Det är viktigt att det finns en närhet och öppenhet så att dialoger kan äga rum. Dock finns det en osynlig barriär som gör att man sällan tar sig upp till stadshuset för att ta del av information och de möjligheter som finns att påverka. Att överbrygga den barriären är en av idéerna med rådrummet i det nya orangeriet i stadsparken. Vi måste göra det lätt och naturliga att aktivt deltaga.

Det senaste steget mot mer inflytande för medborgarna är E-petitioner som vi lanserade för bara någon vecka sen. Tanken är att alla som bor, vistas eller verkar i Borås ska kunna lägga förslag till kommunen. Det är tänkt att det ska fungera som ett verktyg liknande det som fullmäktiges motioner fungerar. Även detta är ett utmärkt sätt att kunna komma till tals, dessutom får alla som har en koppling till Borås komma till tals, även våra barn och unga som ännu inte får rösta.

Det är det inget nytt att få unga är engagerade inom politiken. Detta betyder dock inte att unga inte vill vara delaktiga. Unga vill påverka sin kommun på samma sätt som vuxna, i samma frågor och med lika stort intresse. Dock är det inte via partipolitik man vill uttrycka sig och det är också därför vi måste hjälpas åt att hitta sätt att ta till vara på alla våra medborgares engagemang, kunskap och vilja att vara delaktiga. Det är vårt ansvar i ett demokratiskt samhälle. Personligen tycker jag också att rösträttsåldern bör sänkas till 16 år.

Det är med en levande demokrati och ett levande samtal med våra medborgare som vi kan bygga en bättre kommun. Med respekt för andras åsikter och olika bakgrund kan vi utvecklas ihop. Kraften i den kompetensen som alla våra 105.000 medborgare besitter är en nyckel till vår framtid. Det är därför jag anser att vi måste bjuda in medborgarna i den demokratiska processen, inte var fjärde år utan varje dag.


Läs Boråskuriren

lördag 7 september 2013

E-petitioner är nu infört i Borås Stad!

Ännu ett steg i att ge medborgarna mer inflytande är nu taget. I veckan smög vi ut systemet för E-petitioner på Borås Stads hemsida. Detta är ännu ett sätt för att få ett ökat medborgarinflytande.

Alla som vill kan skriva under eller skapa ett förslag. Det finns ingen åldersgräns - barn och unga kan också delta i debatten och skapa sina egna e-petitioner.

Välkomna till vårt system för E-petitioner

torsdag 29 augusti 2013

Medborgardialoger!

Jag har sedan jag tillträdde som kommunalråd jobbat för att öka alla boråsares möjlighet till delaktighet. Alla som vill ska kunna bidra till kommunens utveckling. Därmed blir demokratin starkare.

Arbete handlar både om att medborgare skall kunna komma till tals, att kommunen ska få en ökad kompetens genom dialog med medborgarna. Vi ska inte prata demokrati bara i valrörelsen. Till nästa kommunstyrelse lägger jag fram två ärenden som kommer att hjälpa oss att få en fungerande struktur för medborgardialog.

Arbetet med att ta fram riktlinjer för medborgardialog och en handbok för hur dialogerna ska gå till är nu klara. Arbetsgruppen med en representant för varje parti har lämnat över sitt förslag och det är alltså dags för beslut.

Dessutom föreslår vi från arbetsgruppen att man inför en beredning under kommunfullmäktige som har som sin första uppgift att se till att arbetet med medborgardialog verkligen når ut till alla delar av Borås Stad.

Vi behöver utbilda både politiker och tjänstemän för att detta ska bli lyckat.

Våra riktlinjer inleds med ett stycke som säger ganska mycket om hur vi ser på medborgardialog:

”Borås är staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt. I planerade möten delar vi med oss och tar tillvara kunskap, erfarenheter och insikter som människor har. Borås är staden där människor möts över generationsgränser. Borås har en bredd av mötesplatser, såväl fysiska som virtuella, där ung möter gammal och där vår historia möter framtiden.”

Hela dokumentet riktlinjer för medborgardialog och förslaget till beredning för medborgardialog under fullmäktige ger en bild av vad vi vill åstadkomma.

Redan nu kan ni läsa handboken för medborgardialog som vi tagit fram och detta innan vi har hunnit få den tryckt. Om inte bildspelet startar kan ni gå direkt till handboken för medborgardialog.
Ps. Vill även att ni som Boråsare lämna förslag till Borås Stads budget 2014. Se mer om hur du kan påverka budgeten i Borås.

fredag 28 juni 2013

Vad vill du som Boråsare att jag ska göra?

Jag vill att ALLA i Borås Stad ska kunna komma med goda idéer till budgeten! Demokrati är inte något som skall finnas bara på valdagen!

Detta är ett initiativ för att öka medborgarnas inflytande över budgetarbetet. Jag tycker att det är viktigt med en levande demokrati där medborgarna får ett inflytande på riktigt, men det är också för att försöka ta vara på alla de goda idéer och den kompetens som finns i Borås Stad.

I höst görs budgetarbetet i Borås och fram tills att budgeten är klar finns det möjlighet att påverka. Ju längre processen har gått blir det dock svårare och svårare att komma med nya förslag. Jag vet att det finns många boråsare som sitter inne med tankar och idéer på vad vi politiskt bör göra nästa år. Nu är det dags att framföra de förslagen, den chansen tycker jag ni borde ta! Förslagen bör vara inskickade första veckan i september.
 
Det hela är mycket enkelt, man skriver helt enkelt in sitt förslag i ett formulär och trycker på skicka.

Formuläret hittar du längst upp på sidan under "medborgarbudget" eller via länken här.

Borås siktar högre som miljökommun


Vi i Borås Stad klarar oss bra på tidningen MiljöAktuellts topplista över miljöarbetet i landets kommuner, som presenterades igår. Plats 36 nådde vi i undersökningen där nästan alla landets 290 kommuner är med.

Sådana här undersökningar kan för all del alltid kritiseras för att allt som görs på miljöområdet inte går att sätta siffror på och tränga in i tabeller. Men med det sagt - inget av det som mäts av MiljöAktuellt är dåligt att göra, även om det inte är allt. Därför vill vi såklart högre än plats 36. Och när jag gör en något djupare dykning i materialet så ser jag snabbt att vi är på väg mot en högre poäng. Definitivt på väg.

En av de tunga posterna hos MiljöAktuellt är 30 frågor som ska besvaras med ja/nej. Ett miljövänligt svar ger poäng. Bland dessa frågor finns flera som Borås snart kommer att kunna svara ja på.

Borås Stads Miljömål med underbara illustrationer av Ida Brogren

* Klimatmål. Färska miljömål har vi redan. Vi har målet att bli en fossilbränslefri stad, vilket självklart är en klimatåtgärd. Däremot är vi inte riktigt klara med uttryckliga klimatmål, men arbetet är igång.

* Upphandlingsenheten har i uppdrag att se till att Borås stad systematiskt ställer såväl miljökrav som sociala och etiska krav. Staden är en stor inköpare och våra val av varor och tjänster kan göra stor skillnad.

* Miljöledning. Alla förvaltningar håller på att gå igenom miljöutbildning - cheferna har gått utbildningen och nu ska dessa i sin tur se till att alla anställda omfattas av en miljöutbildning. Bland annat dessa utbildningar ska göra det möjligt att snart nå vårt miljömål "Alla förvaltningar och bolag har ett miljöledningssystem".

* Grön IT. I budgeten för 2013 gavs uppdraget att påbörja ta fram en strategi för grön IT. Och när nästa kommunranking göras är vi förhoppningsvis klara.

Vi har våra nya miljömål, beslutade i december, vi ökar nu takten för att uppfylla dem. Här har alla anställda en uppgift - att bevaka, tjata, genomföra. Kort och gott att se till att det vi vill och måste göra verkligen blir verklighet. På så sätt tar vi i Borås Stad vårt miljöansvar, och på köpet kan vi klättra på topplistan över miljökommuner.

onsdag 26 juni 2013

Borås Energi lägger ner planer på vindkraft i Borgstena

I gårdagens BT gick det läsa att det kommunala bolaget Borås Energi & Miljö (Bemab) har dragit tillbaka sin ansökan om att bygga vindkraftverk i närheten av Borgstena.

Bemab valde att ta tillbaka sin ansökan om att få bygga vindkraft i Borgstena
För ett par månader sedan sa kommunstyrelsen nej till de fem vindkraftverk som Bemab ville bygga.

När jag och den rödgröna gruppen i kommunstyrelsen beredde frågan var just fågellivet en av de punkter där kompletterande uppgifter behövdes. Därför kunde vi inte säga ja med det material som fanns. Den rödgröna gruppen i kommunstyrelsen ville däremot inte låsa området för vindkraft för all framtid, och lämnade en liten öppning i beslutet.

Därför lät Bemab en konsult göra en ny bedömning av påverkan på fågellivet, och denna konsult har nu kommit fram till att placeringen faktiskt inte var lämplig. Häckande bivråk avgjorde.

Häckande Bivråk är anledningen till att vindkraft inte bedöms lämpligt i Borgstena.

Jag har blandade känslor inför att det inte blir någon vindkraft i Borgstena. Å ena sidan känns det som en vinst att kommunstyrelsen gjorde rätt bedömning. Men å andra sidan - det känns inte bra att vindkraftsutbyggnaden totalt i Borås går så långsamt.

Den rödgröna gruppens lilla öppning för att ansöka igen i samma markområde finns kvar, och jag tycker att det var rätt av oss att skriva in detta i beslutet. Vi vet inte vilken teknik för vindkraft som kommer att utvecklas, och vilka förutsättningar det medför. Kanske framtidens teknik lämpar sig än bättre för att samexistera både med natur och människor? Då skall vi inte för all framtid lägga en död hand över kommunens bästa vindläge.

Jag konstaterar också att arbetet med att involvera och få de som bor i Borgstenatrakten med på noterna inte har fungerade väl den här gången. Motståndet i bygden var omfattande. Den slutsats jag drar är att Sverige behöver en helt nu vindkraftspolitik – Miljöpartiets vindkraftspolitik. Vi föreslår bland annat en rätt för alla som bor i närheten av planerade vindkraftverk att få köpa andelar i verken. Vi vill att det ska kunna löna sig också för enskilda att vara en del av den nödvändiga energiomställningen.

tisdag 25 juni 2013

Medias bild av Almedalen


Så idag, en månad efter att Sveriges Radio börjat gräva i Almedalsveckan, kom det då äntligen ett inslag i Radio Sjuhärad. Tyvärr fortsätter media att sprida bilden av att Almedalsveckan skulle vara ”en Kiviks marknad” eller ett sommarkollo för makthavare. Man pratar om utvärdering och vinklar det hela mot sin egen bild av Almedalen.

När det gäller om det är väl använda pengar - ja, jag hävdar fortfarande att det är mycket väl använda pengar. Ett heldagsseminarium i Stockholm med seminarieavgift och övernattning är lika dyrt eller dyrare än hela Almedalsveckan. Är inte det kostnadseffektivt så vet jag inte vad som är det. Att SR säger ”någon utvärdering om man får valuta för skattepengarna görs inte.” är deras vinkling av saken.

Media fortsätter sprida myten om att Almedalen är ett sommmarkollo för makthavare

När det kommer till frågan mellan raderna i radioinslaget, om politiker ska lägga skattepengar på att vidareutbilda sig och lära sig nya saker så är även här svaret, att givetvis ska vi göra det. På samma sätt som vi satsar skattepengar för att utveckla personalen.

Uppföljning av utbildning är svårt och jag har svårt att tänka mig hur man skall återrapportera det på ett bra sätt. Men även här skruvar ju media till det, jag tror inte att någon yrkesgrupp exakt återredovisar hur ny kunskap påverkar deras framtida arbete efter ett seminarium. Jag har aldrig sett något sådant och undrar om det verkligen finns. Sveriges Radio kan ju leta och se om man hittar något sådant.

Jag är besviken över mediernas återkommande vinkling av Almedalen. Någon gång ibland skulle jag vilja läsa någon av alla de andra lika verklighetstrogna rubrikerna. Istället för att skriva att ”skattemedel används för resa till Almedalen” kunde man välja ”Boråspolitiker lär sig mer på Almedalen” eller ”Mycket utbildning för pengarna när Borås politiker åker till Almedalen".

Läs min blogg under och efter Almedalsveckan. Den blir mitt sätt att öppet för alla redovisa ett slags utvärdering av veckan, och dessutom hoppas jag kunna sprida en hel del av det jag lär mig vidare till alla intresserade. Följ med mig virtuellt till Gotland via bloggen, facebook och twitter.

Mer i media: Sr Ekot

Tidigare inlägg på bloggen: Jag åker till Almedalen 2013 , Mitt preliminära schema för Almedalen 2013

måndag 24 juni 2013

Mitt preliminära schema för Almedalen 2013

Almedalen är som ett enda smörgåsbord av intressanta evenemang och det är inte så lätt som det låter att sätta ihop ett schema för Almedalsveckan. Först får man gå igenom dag för dag och välja ut de allra mest intressanta programpunkterna av de 2258 officiella programpunkterna. Resultatet av det gav 22 sidor med evenemang som sedan grupperades in i 3 olika kategorier. Det är fortfarande många i den högsta nivån som krockar med varandra och där jag får se vad jag ska gå på, men jag har ett bra grepp på hur min vecka på Almedalen kommer se ut.

Det är inte lätt att välja vad man skall gå på för evenemang på Almedalsveckan
Bilden visar mitt ungefärliga program och det känns som det får räcka med planerings så. Om jag hade haft mer tid kunde jag sorterat och skrivit in i datorn för att dela, men det skulle ta för mycket tid.

torsdag 20 juni 2013

Jag åker till Almedalen 2013Jag och mina rödgröna kommunalråds kollegor samt våra blocksekreterare åker till Almedalen måndagen den 1/7 och åker tillbaka fredagen den 5/7. Resan sker med bil och kommunen står för kostnaderna. Precis som när vi åker till andra seminarium eller möten som ligger lite längre bort. Jag har länge försökt få med mina kollegor och i år lyckades jag äntligen.


Almedalsveckan är fullspäckad med intressanta programpunkter även 2013

Jag har de senaste veckorna blivit intervjuad av media flera gånger om min resa till Almedalen i år. Man vill veta allt från kostnad till vad som händer på Almedalen. Uppenbarligen kan man inte få till något scoop på det eftersom det inte har dykt upp något i media än.

Därför tänkte jag föregå media genom att själv svara på några av de frågor som ställts till mig.

Den vanligaste frågan är om man tycker att det är ok att man åker på skattebetalarna bekostnad.

Där är svaret ett självklart ja. Det finns inget tillfälle under året där du kan få så mycket ut av intressanta seminarium och workshops till ett så lågt pris som under Almedalsveckan. Kostnaden för hela veckan motsvarar ungefär den kostnaden som ett endagsseminarium i Stockholm kostar.

Den näst mest ställda frågan är om Almedalen inte bara är som en veckolång firmafest för politiker med rosevin flödandes längs gatorna.

Tyvärr verkar media fortfarande förmedla denna bild och det är långt ifrån sanningen. Men självklart kan man säkert åka till Almedalen bara för att mingla och festa, men det är inte därför jag är där.

Jag sitter just nu och lägger upp mitt schema för veckan och det är seminarium från tidig morgon till sen kväll. Jag brukar dessutom lägga upp schemat så att man har 2 eller 3 seminarium som verkar intressanta parallellt i kalendern. Det händer att seminarierna är fullsatta eller att det inte var lika intressant som man tänkt sig. Då väljer man att springa vidare till ett annat seminarium istället. När mitt schema är klar lägger jag upp den på bloggen så kan ni själva bilda er en uppfattning om hur mycket intressant det finns att delta på.

Vad får du ut av Almedalen? Konkret, i vilka beslut märks det?

Detta är en underlig fråga som jag fått från medierna. Hur kan man följa något man lärt sig till konkreta beslut? Att öka sin kunskap ligger mer på ett övergripande plan och det är svårt att alltid veta hur något man lärt sig påverkar kommande beslut. Men generellt kan man ju säga att ju mer man lär sig desto bättre beslut tar man.


Jag tycker dessutom att Borås stad borde skicka fler tjänstemän till Almedalen. Dels för att på ett kostnadseffektivt sätt delta i seminarium men också för att hålla i programpunkter och seminarium om vad vi gör i Borås stad.

onsdag 19 juni 2013

Borås gör skillnad för miljön och klimatet i Vietnam

Varje dag hamnar upp emot 700 ton sopor på Da Nangs soptipp, och där blir de liggande - osorterade. Ett miljö- och klimathot som läcker gifter, klimatgaser och som är livsmiljö för hundratals människor.  De bor på tippen. Snart blir den dessutom full och ingen ny tipp är möjlig.
I Borås kan vi mer och har längre erfarenhet än nästan någon annan av att systematiskt ta hand om och sortera avfall. Den kunskapen vill vi sprida över världen och det vill även våra partners i Waste recovery-samarbetet, ICLD, och andra parter göra. Nyligen åkte jag och en delegation från Borås till Vietnam för att ta arbetet ett steg vidare. Det blev en mycket intensiv vecka, med möten och studiebesök från morgon till kväll, i 35-40 graders värme. Här är min rapport.


Del 1

Efter en vecka på resande fot känner jag att det är tid att sammanfatta lite av de intryck som jag fick under resan till Da Nang i Vietnam. Men hur sammanfattar man alla intryck och all ny kunskap man fått i ett blogginlägg? Jag ska försöka att beskriva upplevelserna på ett övergripande plan i ett första inlägg och sedan återkomma med ett inlägg med mer detaljer. Det blir många bilder för att försöka återge känslan av situationen i Da Nang.

Da Nang är en stad med runt 1 miljon invånare. Staden är indelad i sju distrikt, fem är stadsdelar, ett är landsbygd och ett är ett ö-distrikt. Da Nang räknas som en progressiv stad som känns mer modern, mindre politisk och mer inriktad på utveckling än många andra städer i Vietnam. Staden har höga ambitioner när det gäller både utveckling och miljöarbete och har målet att bli Vietnams mest miljövänliga stad. Mycket av infrastrukturen i själva staden håller västerländsk standard.

Drakbron är en av många broar i Da Nang

Staden som ligger vid både hav och flodmynning begränsas delvis i sin tillväxt av berg och 25 minuters resa från centrum ligger Ba Na hills som är ett naturreservat med en bergstop på 1460 meter. Mitt i naturreservatet och högst uppe på berget ligger restauranger och ett nöjesfält inbyggt i berget i flera våningar. För att komma upp på berget åker man lättast en linbana som tar 20 – 30 minuter.

Nere vid havet ligger Da Nang insprängt mellan berg

Med hjälp av linbana kan man ta sig upp på Ba Na hills
utan att behöva bäras upp som fransmännen gjorde

Förutom nöjesfältet ligger det pagoder och tempel i Ba Na Hills. Längs upp ligger också ruiner från franska bosättningar som totalförstördes av lokalbefolkningen när fransmännen lämnade Vietnam. Under första världskriget användes bosättningen på berget som semesterparadis för franska soldater som inte tog sig hem till Frankrike. På den tiden bars fransmännen upp och ner för berget antingen på åsna eller av fyra vietnamesiska bärare per person.

En buddastay som ligger längs gångvägen upp på berget

Högst upp på berget och insprängt i berget ligger en
nöjespark i flera våningar. På bilden är det en "fritt fall"
karusell med en fallhöjd på 24 meter.
När det kommer till miljöarbetet vet Da Nang självt ganska mycket om vart man vill, men det känns inte alltid som att men har en strategi för att komma dit.

En hel del av arbetet går ut på att reagera på utländska investerares ”project proposals” och resultatet verkar ibland ganska fragmenterat och leder inte alltid åt samma håll. En del projekt som genomförts med biståndsmedel och via finansiering från bland annat Världsbanken har totalt misslyckats och de enda som har tjänat på dem har varit de utländska investerarna och företagen.

Några exempel: ett franskt företag som skulle utvinna biogas på den ”gamla” soptippen fuskade med täckningen så att man inte fick ut någon biogas alls. Ett australiensiskt företag byggde för fyra år sedan en avloppsreningsanläggning som aldrig fungerade, också med Världsbankspengar. På avloppsreningsverket finns nu ett japanskt företag som har en testanläggning. Testanläggningen verkar fungera bra och företaget vill gärna sälja in sin teknik till Da Nang.

En nybyggd avloppsreningsanläggning som inte riktigt fungerar

En japansk testanläggning som idag renar 1% av det inkommande avloppsvattnet

Till Da Nangs soptipp kommer varje dag mellan 600 och 700 ton osorterade sopor plus 800 kg farligt avfall som eldas upp. På soptippen och nedanför bor det runt 400 personer som lever på att försöka sortera ut framför allt plaster och sälja. Hela 60 procent av avfallet är biologiskt skulle kunna komposteras eller användas till biogas. Man har varit skeptiskt till biogas tidigare, mycket på grund av kvaliteten på de småskaliga försök man haft, och Da Nang skulle behöva hjälp att uppgradera gasen om man väljer att använda biogas. Man har även ett behov av en ”ren” näringskälla för odling och man är därför även intresserad av att återföra näringen från det biologiska avfallet till jorden på något sätt.

Runt 60% av det som hamnar på soptippen är biologiskt material som om det tas
omhand är en resurs men som annars är en miljö och klimatbelastning.

I nuvarande plan kommer hela tippen vara full 2020, men farhågor finns att tippen kan vara full redan 2017 vilket sätter enorm press på staden. Ju fortare man kan sortera ut någon del av avfallet så att det inte måste dumpas på tippen, desto mer tid har man att ta tag i det överhängande hotet att man ska stå helt utan plats att slänga avfall.

Det långsiktiga målet är att inget skall läggas på tippar 2020. Det kommer även krävas att man jobbar parallellt med de som idag bor på tippen och får sin försörjning där ifrån. En utsortering av plast skulle göra att de skulle förlora sitt levebröd, samtidigt som att man inte vill att de skall leva som de gör idag.

På soptippen lever runt 400 personer som får sin försörjning från att plocka igenom
soporna för att leta efter plaster som dom kan sälja till privata företag.

Staden är ändå en ren stad och på gatorna ser man nästan inget skräp. 800 personer arbetar med sopor, en del kör sopbilarna, en del sköter administration men många arbetar med att sopa och frakta sopkärl. En del av den frakten sker på speciella cyklelkärror. I vissa distrikt finns omlastningsstationer där soporna från kärlen pressas för att sedan hämtas med sopbilar. Dessa platser skulle möjligen gå att använda till sortering på något sätt i framtiden istället.


Här slutar första delen av reseberättelsen. Jag återkommer med en fortsättning som mer ska handla om själva projektet i Da Nang och hur kunskap och erfarenhet från Borås kan komma till nytta.

fredag 31 maj 2013

Våldet är ett samhällsproblem - inte ett invandrarproblem

Replik Till Olle Engström. Publicerad på bt.se 31/5

I BT 29/05 skriver moderaten Olle Engström att ”okontrollerad invandring är orsaken till upploppen” och köper genom de orden en främlingsfientlig samhällsbeskrivning. Vi menar att våldet som vi sett de senaste dagarna är ett samhällsproblem – inte ett invandrarproblem. Att göra kopplingen som framstående moderater gör är inget annat än ett hot mot det öppna samhället.

Att koppla ihop våldet som sker i Stockholms förorter med invandringen är lika fel som att koppla ihop klimatkrisen med invandringen. Upploppen och våldet som de senaste dagarna bland annat har skett i Husby ska inte accepteras – men det är ett resultat av ett samhälle som mer och mer ställer människor mot varandra. Ett samhälle där rasism och strukturell diskriminering tar allt större plats och där människor har olika möjligheter beroende på sina förutsättningar.

Det går att få stopp på oroligheterna i förorten. Genom att på alla samhällsplan ta tag i rasismen och diskriminering, se till att alla utländska betyg och utbildningar rättvist valideras. Genom att investera i fler vuxna i skolan och på fritidsgården och erkänna flerspråkighet som en otrolig tillgång. Genom att ge alla barn och unga möjlighet till ett meningsfull fritid, oberoende av föräldrarnas inkomst. Men inte genom att minska invandringen.

Våldet är ett samhällsproblem - inte ett invandrarproblem


Migration är en mänsklig rättighet. Ingen av oss har valt vart vi blev födda och därför är det enda rimliga att var och en ska få välja var hen vill leva och bo. Under helgens kongress antog Miljöpartiet skrivningar om en värld utan gränser och fri invandring i partiprogrammet. Vi anser att allt annat är orimligt.
Olle Engströms artikel är det andra grovt främlingsfientliga uttalandet som kommit från boråsmoderaterna den senaste tiden. För några månader sedan uttalande sig Maria Lindgren om de romer som sedan en tid tillbaka syns i Borås centrum. ”Det är inte okej att ligga på gatan som en hund och tigga” tyckte hon då var ett lämpligt ordval. Det här gör oss djupt oroande för vilken kultur som frodas inom Moderaterna i Borås. Att stå upp för alla människors lika värde kan inte bara göras i policydokument, utan måste även omsättas i praktiken.

Kanske är det dags att moderaterna i Borås följer Sverigedemokraterns väg i ännu en fråga, och inför nolltolerans när det kommer till rasistiska och främlingsfientliga uttalanden. För det är inte värdigt att företrädare för Sveriges näst största parti gör samhällsanalyser där människor pekas ut som problem.


Tom Andersson
Kommunalråd miljöpartiet de gröna i Borås

Hanna Bernholdsson
Ordförande miljöpartiet de gröna i Borås

Carolina Bruseman
Förbundsstyrelseledamot grön ungdom

  Länkar: Olle Engström (M): Invandringen i Sverige kan leda till inbördeskrig , Ulrik Nilsson (M): Invandring har berikat Sverige , Ida och Fredrich Legnemark (V): Populistisk klagosång döljer verkliga problem , BT: Olle Engström tvingas bort av Moderaterna , BT: Kan söka nytt parti: inte SD , SR: Engström sparkad ur Moderaterna

måndag 13 maj 2013

Maktens Megafoner?

Som en del av ”Boråsmaktens megafoner” kan jag ju inte låta bli att kommenterat Boråstidnings ledare 2013-05-12. För mig låter det lite som en döende medieforms desperata skrik på uppmärksamhet. BT frågar sig ”Var ska det demokratiska samtalet föras?” och tar det som självklart att dom själva är demokratins främsta förkämpar. Dom går sedan vidare och anklagar alla som inte för debatten via dom för att vara på gränsen till odemokratiska och ” Boråsmaktens megafoner”. För mig låter det som om Stefan Eklund antingen inte har någon självinsikt eller så förstår han helt enkelt inte den nya tidens mer öppna digitala samtal. Att säga att man via sociala medier skulle få sista ordet är ju en grov missuppfattning och stämmer faktiskt bättre på dagstidningsvärlden.

Med sociala medier ger vi megafonerna till medborgarna
Visst kan man förstå Boråstidningen, dom känner att mediaflödet sakta men säkert rinner dom ur händerna. Följer dom inte med i tiden och bevakar vad som händer på bland annat sociala medier kommer dom få det svårt. Tiden då dagstidningarna, pressmedelanden och debattartiklar var enda mediaflödet är förbi, det är bara att inse.

Med Internets intåg flyttades nyhetsförmedlingen ut på nätet och några år senare flyttades det politiska samtalet genom bloggar och sociala medier. Medias roll som en mellanhand för det demokratiska samtalet har och kommer försvagas. Den nya tiden med sociala medier har gjort att man nu istället på ett enkelt sätt kan föra ett direkt samtal via sociala medier utan att behöva begränsas av debattsidors form med inlägg, replik och slutreplik över veckors tid. Idag kan man maila, twittra eller ta kontakt via andra sociala medier och få en direktkontakt istället, det är ett helt annat och mer öppet sätt för kommunikation mellan politiker och medborgare som dessutom till skillnad från dagspressens megafontänk faktiskt leder till en diskussion.

Ju fler källor man kan komma i kontakt med oss politiker ju bättre hävdar vi.

Det finns dock bekymmer, det ska erkännas. Vem ska betala för den fördjupande journalistiken? Faktaunderlaget i debatterna på sociala medier utgörs ofta av länkar från artiklar i SvD, DN, Aftonbladet med fler. Däri ligger en enorm utmaning för mediebranschen och journalistiken, men att debatten skulle flytta tillbaka in i tidningarna är ju inte troligt.

Att BT själva tycker sig vara oantastliga och att ingen kritik får riktas mot dom är anmärkningsvärt. På samma sätt som den politiska sfären måste kunna granskas och kritiseras måste även den mediala maktsfären kunna granskas och kritiseras. Och med all respekt måste även BT ibland vara självkritiska till sitt arbete. Inte minst gäller det hur man använder, inte använder och raderar inlägg på sina kommentarfällt på nätet.

Vad är då slutsatsen av allt detta? Dels är det Boråstidnings syn på det demokratiska samtalet som känns väldigt begränsat till dom själva och bristen på insikt om att dom endast är en del av det politiska och demokratiska samtal som pågår i allt från fysiska möten till sociala medier. Dels är det missförståndet att man lättare skulle kunna kontrollera debatten i sociala medier. Men framför allt är det den ton som Boråstidning har lagt sig till med, mot sociala medier och med krokodiltårar när någon har kritik kring deras arbete.

Länkar: Rödgrönt Borås: "megafonmodellen" , Ulf Olsson - Inlägg på facebook ,

torsdag 18 april 2013

Nya klimatsmarta lägenheter i trä byggs i Fristad


Idag har jag varit och invigningstalat då bygget av de nya lägenheterna på Åsboplan i Fristad påbörjades. Fristad är ett samhälle som växer, landets lägsta hyror finns här och kön för att få lägenhet är minst 2 år. Det behövs nya lägenheter i Fristad kort och gott.


Klimatsmarta hyreslägenheter i trä mitt i Fristad
  Att vårt kommunala bostadsbolag Fribo tar ett ansvar för att skapa fler lägenheter och möta den efterfrågan som faktiskt finns och att göra det på bästa klimat och miljömässiga sätt är vi väldigt stola över. Fribo själva säger ”byggnaderna kommer energimässigt att ligga i framkant och inspirera till klimatsmart och rationellt trähusbyggande i framtiden”. En ambition som går helt i linje med Borås stads medverkande i Trästad 2012.


Tom Andersson (mp): Vi är glada inte bara för att det blir nya lägenheter i
Fristad utan också för att de byggs på ett klimatsmart sätt.
Modernt och klimatsmart träbyggande är inte framtiden, det är här nu. I mer än 100 år var det förbjudet i svensk bygglagstiftning att använda träbyggnadsteknik inom det storskaliga byggandet. Sedan 1994 och EU-inträdet är det emellertid fullt tillåtet och vi har gått från en utvecklingsfas till en kommersialiseringsfas där det går att kombinera rationellt, industrialiserat och effektivt med klimatsmart, ekonomiskt och hållbart. I Borås har vi dock en väg att gå innan den ganska konservativa byggbranschen väljer trä framför betong, men detta är ett steg på vägen vi är nöjda med. Utmaningen är helt enkelt det som Fribo också inser att vi måste göra, ”inspirera till klimatsmart och rationellt trähusbyggande i framtiden”.

Ulf Olsson bloggade även om detta i inlägget "hyresrätter byggs i Borås och Fristad"


söndag 31 mars 2013

Debattartikel i BT - Vindkraftens fördelar överväger

Detta är ett svar på debattartiklar och ledarsidor i BT undertecknat Thomas Wingrens och mig.

För att klara av en grön omställning spelar vindkraften en viktig roll

Debatten fortsätter i BT om för- och nackdelar med vindkraften. Men en sansad bedömning av forskningsläget kan bara ge ett utfall – klimathotet är akut och måste bemötas. Och vindkraften ger oss möjlighet att göra det.

I Einarsson saknar förslag från oss i Miljöpartiet de gröna om hur vi ska minska vårt el- och energiberoende. Det är ett berömvärt bekymmer, men vill hen fördjupa sig i våra förslag inom energiområdet så har vi mycket mer att läsa än vad som får plats i en insändare.

Börje Toftgård hävdar att vindkraft är ett slöseri med skattebetalarnas pengar, och försöker underbygga det med ett antal argument (dock utan att bemöta de siffror som tydligt visar på motsatsen och som IEA står bakom). Han hävdar till exempel att en högre koldioxidhalt har gett oss en grönare jord med ökad livsmedelsproduktion. Och det har tidigare ansetts vara den enda positiva bieffekt som utsläppen av växthusgaser skulle ge, genom deras verkan som gödningsmedel. Men det är en uppfattning som har byggt på studier i forskningslaboratorier, och den har tyvärr inte hållit för den tuffare granskning som verkligheten utsätter växterna för.

Han pratar även om att många forskare skulle vara övertygade om att koldioxid skulle ha en minimal påverkan på temperaturen. Men av de blott 3% av världens klimatforskare som inte tror att klimatförändringen är en mänskligt orsakad katastrof så är de flesta ytterst oerfarna. Den internationellt mest erkände forskaren som har en hypotes om att klimatförändringen inte är så farlig (Dr. Richard Lindzen, professor i meteorologi vid MIT) kallar människor som påstår att våra utsläpp av växthusgaser inte är ansvariga för temperaturökningen för galna. Hans hypotes handlar istället om att atmosfären självreglerar temperaturen genom var moln bildas. Men den innehåller pinsamma felaktigheter, något som han själv har erkänt.

Ledarredaktionen jämför vindkraftsmotståndare med gråsparvar, och nämner att det tros vara storskaligt, enahanda jordbruk som ligger bakom gråsparvarnas minskning (inte vindkraften, för tydlighets skull). Sedan vill de få det till att Miljöpartiet skulle vara gråsparvarnas fiender för att vi vill se en utbyggnad av vindkraften. Men vår politik är utformad både för gråsparvar och för människor, oavsett var de bor.

Inga skulle bli gladare än vi om klimatförändringen inte var något stort problem. Men de senaste åren har varje år fler människor än vad som bor i Sverige blivit klimatflyktingar. Antalet svältande i världen ökar igen. Ett flertal konflikter i världen har kopplats direkt till torka och höjda matpriser - till exempel den nu pågående konflikten i Syrien. Fler och starkare oväder bidrar till personliga såväl som lokala och regionala tragedier. Bränder av aldrig tidigare skådad omfattning och häftighet har blivit allt vanligare, och rör sig allt längre norrut. Och allt detta beror till stor del på klimatförändringen.

Vi behöver för allas vår skull styra bort från fortsatta utsläpp av växthusgaser, och det snabbt. I pusslet för att klara av det spelar vindkraften en stor roll. Att det dessutom är ett både jobbintensivt och ekonomiskt fördelaktigt alternativ gör inte saken sämre.

Thomas Wingren (MP)
Ordförande MP Sjuhärad

Tom Andersson (MP)
Kommunalråd Borås


onsdag 27 mars 2013

Jan Ericson i Ubbhult – Konspirationsteoretikern?


Jag hamnar ibland i diskussion med Jan Ericson (m) om klimatfrågan där han minst sagt är en skeptiker. Men dagens ordväxling på twitter är ändå anmärkningsvärd och visar upp något som jag inte skådat tidigare från en riksdagsledamot i Sverige. Hur långt han går i sina konspirationsteorier är svårt att veta men det låter oroväckande att det är dessa konspirationstankarna han baserar sitt politiska ställningstagande på.


Enligt Ericson används klimathotet för att
försöka införa socialism och global centralstyrning.

Jan Ericson i Ubbhult hävdar att klimatforskningen är en sammansvärjning för att införa en världsordning med global socialism. Vad mer för tankar har Jan Ericson för tankar kring dessa teorier? Vem ligger bakom detta försök till världsherravälde? Är det en global socialistisk hemlig rörelse som Ericson känner till? Detta ställer många frågor som jag skulle vilja ha svar på. Men hans klimathotsförnekande togs just till en helt ny och än mer förvirrad nivå.


tisdag 5 mars 2013

Det blir ingen exploatering av Annelundsparken


Lokalförsörjningen har i sökandet efter en lämplig placering på centrala förskolelägen gett oss i kommunstyrelsen 6 olika förslag på lokalisering i centrala Borås. Två av dessa förslag ligger i Annelundsparken.

Det har tidigare varit en debatt i media angående att bygga i parken alliansen inte varit överens med en alliansled nämnd. Vi har valt att vänta med att yttra oss tills ärendet var på väg till kommunstyrelsen, så som ärendegången ofta ser ut. Men internt i den rödgröna gruppen har vi hela tiden varit överens om att vi skall värna våra viktiga grönområden.

Annelundsparken i Borås har högsta värde som grönområde och
skall värnas. Därför är det inte aktuellt att bygga i parken

Idag skriver jag fram ärendet att fortsätta titta på lokaliseringar för förskolor med ett utökat område runt centrala Borås, en lokaliseringsutredning som leds av samhällsplaneringsavdelningen och där också tekniska förvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och lokalförsörjningsförvaltningen ingår. Uppdraget blir att ta fram en lokaliseringsstudie för förskolor i Borås och där Lokaliseringsförslag för centrumnära förskolor ska prioriteras.

Vi sätter även ner foten när det kommer till att bygga i Annelundsparken. Vi anser inte att det är lämpligt och de förslagen skall inte utredas vidare. När vi förtätar i stadskärnan är det otroligt viktigt att vi kan behålla de viktiga grönytorna som finns centralt som en grön oas i centrum. Här finns också gott om sittplatser och lekplatsen Lekfortet, som är Borås största lekplats. Området är välbesökt. Annelundsparken har höga besöks-, frilufts- och stadsvärden. Området har också mycket höga naturvärden och är en viktig del av den ekologiska infrastrukturen i Borås Stad.

Uppdaterat: Artikel i BT online

måndag 4 mars 2013

Nej till vindkraft i Borgstena

Som förespråkare för vindkraft är det inte roligt att säga nej till vindkraftsetableringar, men vindkraft skall byggas där det är lämpligt och undvikas där det är olämpligt.


Vi vill ha mer vindkraft i Borås Stad, men i Borgstena är det inte lämpligt
Därför kommer jag att föreslå för kommunstyrelsen att Borås Stad säger nej till vindkrafts etableringen i Borgstena. Den samlade bedömningen är att det är för mycket osäkerhet kring projektets effekter och därför bör försiktighetsprincipen råda. Det är just den samlade bedömningen med buller, fåglar, Herrljungas utpekade tysta områden mm som har bidragit till bedömningen.

Vi rödgröna i Borås är positivt inställda till vindkraft men inte var som helst och varje enskilt ärende kommer att bedömas på sina egna meriter. Jag hoppas att vi kommer få mer vindkraft i Borås och då på platser där vi inte har så stora konflikter mellan naturvärden, kulturvärden, rekreationsvärden och närliggande boende.

Uppdaterat: BT var snabba med att få in detta på sin hemsida.

torsdag 28 februari 2013

FN-konferens i Borås – Vi gör skillnad i världen

Det var med stor glädje Borås Stad i går officiellt kunde berätta att vi kommer att hålla en FN-konferens i Borås den 9-11 september.


Att vi har kommit att bli ett internationellt erkänt namn när det gäller hållbarhet och avfallshantering beror mycket på arbetet vi har gjort inom ”waste recovery” ihop med Borås Energi & Miljö AB, SP och högskolan i Borås. Men vi jobbar även med Global Sustainable Cities Network , SymbioCity mm

Jag har själv varit involverad i projektet och representerat staden i både Palu Indonesien och i Da Nang i Vietnam. Det ger en insikt som är svår att få på annat sätt, att faktiskt vandra omkring på en öppen soptipp i Vietnam eller Indonesien och se hur människor bor och försöker försörja sig på att plocka igenom soporna efter något av värde. En enorm belastning inte bara för miljön utan också ett socialt problem världen över. Därför arbetar vi inte bara med frågorna som en miljöfråga utan har hela hållbarhetsperspektivet med oss.


Den öppna soptippen i Palu. På bilden ses några av de som bor på soptippen
Här arbetar vi just nu med att bygga en anlägning för att utvinna biogas
Även i Da Nang bor och jobbar människor på soptippen. Till vänster ses
del lilla skydd den här kvinnan sover under. Hon säger själv att hon inte
ens kan ta en dag ledigt under året för det skulle innebära att hon inte hade
råd med mat den dagen. Så här ser det ut på många ställen i världen.

Jag anser att vårt ansvar som politiker inte kan begränsas till enbart arbeta inom kommunen när det gäller klimat och miljöfrågor utan att vi måste kunna bidra mer till den globala utvecklingen. Vi har inom waste recovery förutom genom de konkreta projekten också skapat ringar på vattnet genom att knyta ihop lokala nätverk där vi arbetat, detta ger positiva ringar på vattnet lokalt och driver arbetet framåt. Vi i Borås stad har ett starkt koncept och i samarbetet har vi från samtliga parter otroligt duktiga människor som driver arbetet med att verka för hållbarhet på en global nivå. Detta är det som gör oss så framgångsrika att vi nu får äran att vara värd för en FN-konferens.

Borås gör skillnad i världen och det skall vi fortsätta med!

tisdag 26 februari 2013

Bloggserie om vindkraft - Del 1 Vision

Del 1 Vision – Hur vindkraften skulle kunna fungera
Smarta elnät är en del av min vision för framtiden

En gång i tiden, inte allt för många år sedan var vindkraften på väg att bli en ny folkrörelse på landsbygden. Man gick ihop i kooperativ som förde samman bygden med målet att skapa sin egen förnyelsebara el.

Men under hösten 2009 när Skatteverket beslutade att tolka in kooperativ vindkraft i lagen om uttagsskatt dog hela rörelsen. Med en extraskatt på 30 procent på den egenproducerade elen blev den tidigare lönsamma investeringen en ren förlustaffär.

Sverige är ett av de länder i Europa där vi har bäst förutsättningar för att bygga vindkraft och otroligt goda förutsättningar att faktiskt uppnå en energiproduktion som är 100 procent förnyelsebar. Varför är vi då inte där än? Och varför växer motståndet mot vindkraft på landsbygden?

Det pågår två olika rörelser i Sverige, en inser fördelarna med småskalighet och vikten av ett förnyelsebart energisystem, den andra vill ha centraliserad energiförsörjning och bryr sig inte så mycket om förnyelsebar energi.

Jag företräder den sidan som vill se en småskalig elproduktion och 100 procent förnybar energi. För att komma dit måste vi få en folklig rörelse bakom målen. När människor får vara delaktiga i energiomställningen ökar viljan till omställning och utbyggnadstakten kan öka.

Men för att komma dit måste vi göra det enklare och lönsammare för småskalig elproduktion. På så sätt minskar vi beroendet av icke förnybar elproduktion som kärnkraft samtidigt som vi tar tillbaka ägandet av elproduktionen från de tre stora energibolagen.

I min vision skall det vara lika enkelt att koppla in en ny lampa som en ny solpanel på balkongen. Det ska vara lika lätt att följa hur den bidrar till elförsörjningen. Din bil kan ladda sig på natten och leverera tillbaka energin till nätet om du väljer att istället ta bussen på morgonen.

Framtiden med smarta nät kräver också en förändring där gränserna mellan producent och konsument suddas ut. En värld där alla ska kunna bidra i energiomställningen. I min framtid finns det även incitament för att en folkrörelse där man på olika sätt kan förstärka landsbygden ekonomiskt och bidra till energiomställningen med biogas, vind och sol. Med ett regelverk och en utveckling där alla kan delta i elproduktionen finns det bara vinnare.

Men få kommer att göra detta om det innebär för stora personliga och ekonomiska risker. Vi behöver stimulera, förenkla och främja en sådan utveckling om min vision ska bli sann, och för att det ska hända behöver vi en ny regering.

måndag 25 februari 2013

Bloggserie om vindkraft i fyra delar

I veckan tänkte jag köra igång en liten serie blogginlägg om vindkraft i fyra delar. Vindkraft är ju något som både är hög-aktuellt lokalt med föreningar som protesterar mot vindkraft i sin närmiljö men även på ett nationellt och globalt plan som en del i en grön energiomställning.Del 1 Vision - Hur vindkraften skulle kunna fungera

Mycket kan sägas om vindkraft, i det första inlägget tänkte jag lägga fokus på någon sorts personlig reflektion och vision kring vindkraft.

Del 2 Nulägesrapport - Vindkraft för global energiomställning

I mitt andra inlägg kring vindkraft tänkte jag diskutera vindkraftens roll i en global energiomställning

Del 3 Vindkraft i Borås Stad - Vindkraft som en del av Borås stads miljöarbete

I detta inlägg diskuterar jag vindkraft utifrån ett Borås Stads perspektiv kopplat till miljömål och strävan efter att bli en fossilbränslefri stad.

Del 4 Problem och myter kring vindkraft

I detta inlägg kommer jag diskutera dels problemen med vindkraft men även det myter som finns kring vindkraft som sprids av nej-till-vindkrafts-lobbyn


PS. Du kan följa mig på Networkedblogs eller via bloggintresserade. Då missar du inga inlägg. DS.

torsdag 21 februari 2013

Investering i drömmen om en fossilbränslefri stad


Idag kan fullmäktige ta beslut om en investering som kan komma att markant sänka utsläppen av fossil- koldioxid. Borås energi och miljö AB har kommit in med en ansökan för att utöka sin investeringsplan och bygga en rökgaskondenseringsanläggning till de avfalls- eldade pannorna och en ny biobränsleeldad hetvatten central på Viared. Detta är en investering på 133 miljoner men också en investering i klimatet och ett steg på väg mot att bli en fossilbränslefri stad.

Nu tar vi nya steg mot vår dröm om en fossilbränslefri stad

Meningen är att ersätta dagens oljeeldade hetvattencentral på Viared med en ny anläggning för pellets. Att använda en rökgaskondenseringsanläggning på avfallspannorna gör att vi kan utnyttja spillvärme och få ut mer värme från vår avfallsförbränning utan att använda mer bränsle. De båda åtgärderna är inte bara bra av miljöskäl utan kommer även att vara lönsamma ekonomiskt. Även i ett värstafalls scenario med ett sjunkande värmeunderlag på 1% per år är pay-off tiden runt 9 år.

Av miljöeffekterna går att läsa följande i Borås Energi & Miljös framställan:

att ersätta en del av befintlig spetslastproduktion med
spillvärme och biobränslealternativ kommer att minska
utsläppen av fossil koldioxid. Föreslagna investeringar kan
i nuvarande bränslemix ersätta ca 45 GWh spetsbränslen,
varav ca 16 GWh gasol och ca 6 GWh olja, vilket innebär
att drygt 5 300 ton mindre fossil koldioxid släpps ut till
atmosfär. Totalt sett innebär detta mer än en halvering av
nuvarande koldioxidutsläpp från fjärrvärmeproduktionen.

Rökgaskondenseringen är en prestandahöjning av produktionen
i befintliga avfallspannor och för miljön ett mer
resurseffektivt utnyttjande av befintligt avfallsbränsle.
Rökgaskondenseringen innebär i realiteten inga minskade
utsläpp från befintliga rökgaser. Istället för att alla rökgaser
släpps till atmosfär kommer en andel av rökgaserna
istället fällas ut i kondensatsvatten och ledas vidare till
reningsverket. I relativa termer sker dock en minskning av
utsläppen då den ökade verkningsgraden gör att utsläpp
per producerad mängd värme minskar (det bränsle som
tillförs pannorna ökar inte). Den ökade värmeeffekten från
anläggningen kan som nämnt tidigare fasa ut motsvarande
mängd fossil energi, vilket dock direkt minskar klimatpåverkan
och utgör ett stort steg närmare en fossilfri stad.
Så idag kan vi ta ett steg som åter igen visar att ekologisk lönsamhet och ekonomisk lönsamhet går hand i hand. Detta är en stort steg framåt mot målet att bli en fossilbränslefri stad.

onsdag 20 februari 2013

Slutreplik: Köttets påverkan är huvudfrågan

Här är min slutreplik som svar till Alexander Andersson (c) och Åke Jansson, tidigare mjölkproducent.

Uppdaterat: nu ligger den även på BTs hemsida

Slutreplik: Köttets påverkan är huvudfrågan


Alexander Andersson visar i sitt inlägg ”viktigare frågor än skatt på kött” att han fortfarande blundar för problemet som köttindustrin utgör.

I min debattartikel uppehåller jag mig vid frågan om varför så många har så svårt att se köttindustrins globala klimat- och miljöpåverkan och varför vissa branscher tillåts slippa undan principen att de som orsakar utsläppen också betalar för det. Istället för att diskutera vad man kan göra för att komma åt de verkliga problemen fastnar Alexander vid en fråga, hur svårt det vore med en skatt. Istället för att vilja förbättra den biologiska mångfalden genom att diskutera frågor som ”silvopastoral agroforestry” och andra modeller för att öka den biologiska mångfalden i köttproduktionen eller vilken skada köttproduktionen orsakar just biologisk mångfald väljer Alexander Andersson att skjuta över ansvaret till konsumenternas fria val. Hur länge kan Alexander Andersson bortse från köttets negativa klimat och miljöpåverkan?

Jag håller med Åke Jansson om att saker och ting inte alltid är ”svart eller vitt”. Jordbrukssektorn kan i bästa fall vara en enorm tillgång för miljöarbetet med kunskap om biologisk mångfald, produktion av livsviktigt livsmedel, värnandet av kulturlandskap och till och med som en aktör i energiomställning. Men jordbrukssektorn är på global nivå även ett stort hot mot både klimat och miljö med stora växthusutsläpp, skogsskövling, övergödning, förstöring av vattenresurser och giftspridning. Att livsmedel kan produceras lokalt och på ett sätt som är bra för miljö, klimat och biologisk mångfald bör uppmuntras.

Tyvärr finns det inte tillräcklig kapacitet att försörja hela Sverige/världen med t.ex. kött som är framtaget så att det gynnar miljön. Därför är det viktigt att vi både sänker köttkonsumtionen och ser till att köttet produceras på bästa tänkbara sätt, för att på lång sikt gynna de i den gröna sektorn som framställer sina livsmedel på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Den gröna sektorn och dess agerande inom klimat, miljö, biologisk mångfald och livsmedelsförsörjning är livsviktig för kommande generationer.

Tom Andersson (mp) kommunalrådTom Andersson (mp): "Den gröna sektorn och
dess agerande inom klimat, miljö, biologisk
 mångfald och livsmedelsförsörjning är livsviktig
 för kommande generationer"

tisdag 19 februari 2013

Mark av strategisk betydelse


På gårdagens kommunstyrelse 2013-02-18 diskuterades ett ärende rörande ett markinköp. Vi har från rödgrön sida en strategi kring hur man strategiskt vill arbeta med en markbank och att utöka stadens innehav av mark för strategiskt syfte. En strategi betyder att man ser längre än vad näsan räcker, något som allianspartierna uppenbarligen inte förstår.


Vi vill arbeta strategisk med markfrågor genom
att ha en markbank med ökat markägande 

Det finns två olika typer av strategisk mark dels är det mark som man tidigt köper in för att förverkliga projekt så som industrimark eller bostäder. Den andra typen av mark är mark som vi kan använda för att byta till oss annan mark med. Genom att ha en markbank ökar våra förutsättningar för att komma åt mark där markägaren inte alltid är villig att sälja marken utan istället vill byta till sig mark. Problemet för alliansen verkar vara att förstå just att ett strategiskt markinköp vid inköpstillfället inte är av strategisk mark utan mark med ett strategiskt syfte, det är faktiskt en ganska stor skillnad mellan de båda.

Redan i Budget 2012 hade vi med följande skrivning:

Markbank – ökat kommunalt markägande

Borås Stad är ägare av en betydande och värdefull markresurs. Syftet med detta är att trygga stadens tillväxt genom mark för utbyggnad av bostäder och arbetsplatser samt för att erbjuda boråsarna välskötta rekreationsområden. Trots en bra markberedskap kan inte kommunen vara ägare till all mark som kan behövas för stadens framtida utveckling. Vi måste förvärva ny mark för att kunna genomföra angelägna projekt. För den nya anläggningen för aktiv säkerhet i Hällered, och det exploateringsområde som Borås Stad avser etablera där, framkom ett behov av mark som bytesobjekt. Privata markägare vill numera ofta
inte sälja sin mark utan istället byta, varför det är av strategisk betydelse att kommunen har bytesobjekt att erbjuda.

Stadskansliet får i uppdrag att utarbeta ett markstrategiskt program, som redovisas det egna behovet av mark för framtida bebyggelse- och rekreationsområden samt områden för framtida markbyten. Storleken av det utökade markbehovet får utredas i detta arbete. Inom betydande delar av kommunens skogar bedrivs
aktivt skogsbruk i avvaktan på annan framtida användning. De förvaltas miljöanpassat och med hög avkastning. Skogsinnehavet förvaltas i egen regi, sköts enligt Grön skogsbruksplan och är miljöcertifierat. Vårt skogsbruk är tätortsnära vilket innebär särskilt hänsynstagande till skogen som resurs för fritid och rekreation.

lördag 16 februari 2013

Testar ny design av bloggen

Under helgen kommer jag att testa en ny design på bloggen och även flytta och ändra bland widgets mm. Så bli inte förvånade om sidan inte ser lika dan ut mellan gångerna ni tittar på den. Det samma kommer jag nog att göra på miljöpartiets valblogg för 2014. Har ni missat den som kolla gärna in på Grönt val Borås 2014

fredag 15 februari 2013

Nu bygger vi en av sveriges grönaste förskola i Borås!

I dag hade jag äran att invigningstala och ta första spadtaget vid nybygget av den nya förskolan på Hestra 7. Det känns extra roligt då detta är ett så väl genomtänkt projekt där verksamheten varit med tidigt och planerar för den pedagogiska inriktningen redan nu nästan 1 år innan det är färdigbyggt. Samtidigt har man också arbetet med energi och miljöfrågor i själva byggnaden. Dessutom är den större än våra normer vanligtvis säger är lämpligt med 7 avdelningar istället för max 6 avdelningar, detta är möjligt då man utformat byggnaden på ett bra sätt.

Kärnhuset - nybyggd förskola på Hestra 7
Själva byggnaden är byggt i två plan, med ett plan som souterrängvåning. Det är ett lågenergihus som klarar passivhus- standard, värms med fjärrvärme och ventileras med ett FTX-system. Solcellerna som monteras kommer att kunna bidra med cirka 11 000 kWh/år. Dessutom finns det chans att göra en del gröna tak genom plantering av sedum på taket. Byggtekniken som används gör Kärnhuset till en av Sveriges grönaste förskolor.


Första spadtaget Kärnhuset - Lennart Andreasson Ordförande SDN väst,
Maria Ekbrand blivande förskolechef och Tom Andersson Kommunalråd
Foto: Bertil Ekwall

Redan när verksamheten börjar i Kärnhuset kommer det finnas en pedagogisk tanke bakom och man har redan nu valt att förskolan skall få en naturvetenskaplig inriktning. Man har med hjälp av Navet redan börjat utbilda personal och arbeta fram dokument om hur det pedagogiska upplägget är tänkt att fungera. Men mina erfarenheter från navet tror jag att det kommer bli en riktigt bra pedagogisk inriktning som inte bara kommer handla om naturvetenskap utan också om hållbarhet och miljö.

Så förutom att jag ser fram emot de nya förskoleplatserna som tillskapas på Hestra 7, ser jag även fram emot en genomtänkt pedagogisk grön inriktning och en byggnad som kommer ligga i absoluta toppklassen som grön byggnad.

Media: BT på nätet 2013-02-15 : Efterlängtat första spadtag

torsdag 14 februari 2013

Borås Stad - en ändå schysstare stad nu!


Tog för någon dag sedan del av nya siffror runt vårt arbete som Fairtrade City och kan med glädje säga att vi blivit än mer schyssta i Borås. Borås har varit en Fairtrade City sedan 2008 och ständigt förbättrat oss. Men denna mandatperiod med ett rödgrönt styre har vi ökat takten på arbetet markant. Vi har inte alla siffrorna helt klara än men jag tänkte ändå redovisa några godbitar preliminärt så att man kan få en uppfattning om vilka framsteg vi gjort mellan 2011-2012.


 
• 238% ökning av arbetsplatser i kommunen som har fairtrademärkta eller motsvarande produkter vid fika

• 71% ökning av inköp av rättvisemärkta produkter i Borås Stad


Jag återkommer med ett längre inlägg när hela materialet är färdigt, men kunde inte låta bli att lägga ut dessa godbitar!