tisdag 27 november 2012

Finns man inte på nätet finns man inte alls…


Har ni missat den nya valbloggen Grönt val Borås 2014? Tanken med bloggen var att starta upp den i god tid före valet för att få en blogg som finns med tydligt på internet till valet 2014. Man rankas aningen högre om bloggen funnits ett tag och om det finns en del innehåll tidigt. Än så länge har jag inte jobbat något med designen av bloggen och den får se ut som den gör ett tag till. Design och sökmotoroptimering kommer när valet närmar sig. Just nu försöker jag skriva korta inlägg om frågor vi driver och som vi har med i vårt lokala handlingsprogram.

Tittade in på Politometern för att se om jag blivit listad där än och till min förvåning upptäckte jag att det går bra redan nu, bloggen är redan rankad som den 5:e mest inflytelserika miljöpartistiska bloggen i Sverige enligt politometern. Totalt är det den 173:e mest inflytelserika politiska bloggen i sverige just nu.

Med gott om tid till valet och med en aktiv optimering ska MP Borås nog tydligt få fram sitt budskap på nätet. För syns man inte på nätet finns man inte…

måndag 26 november 2012

Reflektion från budget 2013

En gång om året går alla politiska partier upp i talar stolen och säger pliktskyldigt att dom minsann är ett ”miljöparti”. Eller så brukar det se ut under kommunfullmäktiges beredning av budgeten. Allianspartierna hävdar att dom har en minst lika offensiv politik för miljön.


Detta år var dock inte som de andra och endast Moderaterna var så offensiva i debatten, dock backades inte den höga svansföringen i debatten upp av några faktiska förslag i deras budgetförslag men det verkade inte spela någon roll. Kristdemokraterna, Centerpartiet och folkpartiet var i år inte uppe och upprepade samma sak. Det kan bero på att i deras budgetar för 2013 var miljöfrågan bortprioriterad. På frågor hur allianspartierna ställde sig till våra förslag i budgeten gavs inga svar, förutom igen från Moderaterna som svarade att de kanske kunde gå med på ”Grön-IT” men att ”Grön-El” verkade dyrt.

Faktum är att den rödgröna budgeten var det enda förslag till budget som faktiskt hade några miljöambitioner, vilket i sig är tråkigt då vi på miljösidan är öppna för fler förslag för att arbeta långsiktigt med miljöfrågor i Borås Stad.

fredag 16 november 2012

Debatt: Folkligt deltagande i energiomställningen

Det vore passande om moderaternas ord i BT 5/11 om lokal förankring i utbyggnaden av vindkraft möttes av handling. I riksdagen har de röstat emot flera förslag för att göra människor mer delaktiga i energiomställningen.


Den moderatledda regeringen har till och med motarbetat detta genom att införa en straffskatt på kooperativt ägd vindkraft.

Vindkraften är det energislag som byggs ut snabbast i Sverige och övriga världen. Det skapar nya gröna jobb, minskad miljöpåverkan och är en förutsättning för att nå målet om 100 procent förnybar energi. För att ta tillvara den potential som finns i utbyggnad av vindkraft är det nödvändigt att öka det folkliga deltagandet i utbyggnaden och därmed acceptansen för vindkraftverk i närmiljön.

Miljöpartiet har i riksdagen lagt en motion om folkligt deltagande i energiomställningen med flera förslag om hur fler kan engageras:

Sverige bör precis som Danmark besluta att närboende alltid ska ha rätt att bli delägare i planerade vindkraftsprojekt.

Ge fastighetsskatten för vindkraft till de kommuner där vindkraftverken är lokaliserade. Så görs idag i Norge. I genomsnitt handlar det om cirka 30 000 kronor per år och kraftverk som idag betalas till statskassan. Att ge fas-tighetsskatten till kommunen ger en kompensation för kommunens arbete samt ett tack för bidraget i energiomställningen.

Medan elmarknaden i Sverige domineras av tre eljättar äger två miljoner tyskar sin egen el. Även Sverige behöver införa nettodebitering så att privatpersoner får rätten att sälja el ut på nätet till samma pris som man betalar via elräkning.

Revidera det kommunala vetot så att det blir rättssäkert. Alla inblandade ska på förväg veta vilka kriterier som gäller för om ett vindkraftsprojekt får godkänt eller inte. Beslutet ska kunna överklagas som i andra liknande byggärenden.

Sverige har mycket att lära av våra grannländer. Med regeringen Reinfeldts politik har Sverige tappat fart i utbyggnaden av förnybar energi. Enligt de prognoser alla medlemsländer skickat till EU har Sverige den näst lägsta utbyggnadstakten av förnybar energi, bara Lettland är sämre.

Sverige bör som Danmark anta ett mål om ett helt förnybart ?energisystem. Vi har ännu bättre förutsättningar med teknisk kompetens och naturmässiga förutsättningar. Men det som skiljer är att i Danmark ägs majoriteten av vindkraften lokalt, medan den svenska regeringen förvägrar svenska folket samma möjlighet. Vi välkomnar Moderaterna att stödja våra förslag om folkligt deltagande i energiomställningen.


Lise Nordin (MP)
riksdagsledamot, energitalesperson

Tom Andersson (MP)
kommunalråd Borås

Publicerad i BT 2012-11-13: http://www.bt.se/debatt/folkligt-deltagande-i-energiomstallningen(3521286).gm

onsdag 7 november 2012

E-faktura, autogiro och mycket att göra


Man skall undvika att skylla ifrån sig men ibland kan man i alla fall försöka förklara sig.

Först och främst ska jag reda ut det som media rapporterade om gällande en skuld som gått till kronofogden. Sanningen är att det rörde sig om en skuld till CSN och inget annat som skulden bestod av. Att den i huvudtaget uppstod var en kombination av att jag gått över till E-faktura samt att jag under veckorna i juni hade den mest fullbokade månaden i mitt liv. Det berodde varken på dålig betalningsmoral eller något annat.

Jag vill passa på att beskriva vad jag gjorde under tiden 24/5 – 5/6 för att ge en bild över hur arbetet som kommunalråd kan se ut när det är som stressigast. Den 24/5 begav jag mig till Miljöpartiets kongress via tåg och medverkade där under kongressen. Direkt efter, natten mellan söndagen och måndagen den 28/5 kom jag med tåg till borås för 4 timmars sömn innan jag åkte vidare till Vietnam för ett projekt med finansierat av ICLD ang waste recovery. Kommande vecka jobbade jag 84 timmar för att ta igen lite av den tiden jag förlorade när jag var i Vietnam. Kommande vecka jobbade jag 20 timmar de två första dagarna innan jag den 13 juni åkte som representant för alla svenska kommuner i energimyndighetens ”uthållig kommun” till toppmötet RIO +20 för att hålla en session med temat hur man som kommun kan lyckas med hållbar stadsplanering och för att medverka på den svenska paviljongen under RIO +20. Jag landade 16.00 i Sverige den 20/6 igen och han just byta kläder inför Kommunfullmäktige. Sen följde en full dag innan midsommar. Den 25/6 bar det iväg igen, denna gången på studieresa med hela kommunstyrelsegruppen till Freiburg till den 27/6. Två fulla arbetsdagar han jag med den 28:e och 29:e innan jag avslutade innan semestern genom att åka på Almedalsveckan den 30/6 med hemkomst den 5/7. Som sagt var en stressig tid som påverkat att jag missat en räkning till CSN.

Jag har under våren och sommaren just gått över till E-faktura, just eftersom jag vet att det kan vara 80 timmars veckor eller mer under långa perioder som kommunalråd. Perfekt trodde jag, allt från samma ställe rakt in i internet- banken. Det jag missade var i luckan mellan jag fick E-faktura och pappersfaktura och pappersvarianten dök upp när jag i stort sett knappt var hemma. Att det trillade ner en påminnelse senare kontrollerade jag i internetbanken och såg att de senaste fakturorna var betalda. Jag borde givetvis lagt mer tid på att följa upp och kontrollerat, men åter igen såg mina arbetsdagar mer än fulltecknade ut.

För att förenkla än mer för mig själv håller jag nu på att se över om jag istället för att ha E-fakturor kan flytta så mycket som möjligt till Autogiro, ett ändå enklare system. Då behöver jag bara luta mig tillbaka medan pengarna dras från kontot. Jag kommer även vara uppmärksam på det eventuella glapp som nu kan uppstå i detta nya bytet.

onsdag 24 oktober 2012

Gröna inslag i Borås stads budget 2013


Budgeten är det viktigaste verktyget för att styra kommunens verksamhet och årets största politiska händelse. Vi i vårt samarbete mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet, vägvalet och miljöpartiet har kommit överens om en budget vi kan vara stolta över. Men i mediadebatten försvinner ofta de gröna frågorna i mediebruset och andra viktiga frågor som skola, förskola och äldreomsorg. Därför tänkte jag lyfta några frågor som är viktiga för oss när det gäller gröna och hållbara satsningar i budgeten.

Grön El
Vårt mål är att Borås stad skall vara en fossilbränsle fri stad. För att ställa om Borås till en mer hållbar stad inför vi därför grön el. El som uppfyller Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier är baserad på förnybara energikällor som vind-, vatten-, solkraft och biobränslen. Utöver detta ställs ytterligare krav på miljöhänsyn vid produktionen för att säkerställa att inte negativa ekologiska effekter uppstår på exempelvis skogar och vattendrag.

Grön IT
En enkel och ekonomiskt lönsam insats för att minska de klimatpåverkande utsläppen, spara energi och skattemedel är att investera i grön IT. Grön IT handlar bland annat om att den IT-hårdvara som kommunen köper in ska ha en bra energi- och miljöprestanda. Det handlar även om åtgärder med befintlig hårdvara och att utnyttja våra resurser mer effektivt. Grön IT handlar också om strategier som exempelvis ruttoptimering av hemtjänstresor eller effektivisering av administrativa rutiner. Grön IT i verksamheten kan minska miljöbelastningen genom t.ex. minskat resande, bättre planering, och strikta miljökrav på alla leverantörer. Vi genomför under året en så kallad ”grön IT audit” (grön IT granskning) som skall leda till en strategi för grön IT.

Miljöanpassad, hållbar och rättvis upphandling
I juli 2010 ändrades skrivningen i lagen om offentlig upphandling (LOU) från att man får, till att man bör, ställa miljö- och sociala krav i offentlig upphandling. Vi vill att hårdare krav skall ställas i Borås stads upphandlingar. Vi inför därför en miljöanpassad och hållbar upphandling där lägsta nivå vid samtliga upphandlingar är miljöstyrningsrådets bas- kriterier där sådana finns. Upphandlingsenheten skall även använda tidigare beslutad uppförandekod samt aktivt arbeta med att ställa sociala krav vid upphandling.

Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda en modell för, och rutiner vid, upphandling som möjliggör sådan kontroll av anbudsgivarna att riskerna väsentligen minskar att kommunen anlitar leverantörer, som är inblandade i ekonomiska oegentligheter.

Borås Stad är idag en Fair Trade City, något vi är stolta över, och har för avsikt att fortsätta vara. Vårt mål skall vara att ständigt förbättra oss när det gäller miljö och rättvisa.

Andelen KRAV-märkt och ekologisk mat i kommunens verksamhet skall öka. Ett första steg är att 25 procent av kommunens livsmedelsinköp är ekologiska.

Hållbar utveckling
Vi har kämpat för att få Borås Stads nya vision att anta utmaningen att bli en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun fram till 2025. Visionen är tänkt att fungera som en målbild för alla kommunens verksamheter men även som ledstjärna för det civila samhället och näringslivet i Borås. Hållbar utveckling kräver att alla samhällsaktörer jobbar gemensamt med att förverkliga målet om det hållbara samhället. Hållbarhetsvisionen skall genomsyra allt arbete vi gör i kommunen. Ett arbete vi fortsätter att utveckla även 2013

Medborgardelaktighet
Det pågår under 2012 ett arbete som syftar till att stärka medborgarnas inflytande och att skapa ett gemensamt ramverk för hur Borås Stad skall arbeta med frågan. Arbetet skall fortsätta och principerna implementeras under 2013. Medborgardelaktighet kräver utökade arenor och mötesplatser. Därför påbörjas också bygget av Orangeriet i stadsparken där rådrummet kommer att bli en central del.

Trafik och kollektivtrafik
Trafiksituationen i Borås börjar närma sig ett läge som under vissa tidpunkter kan jämföras med större städer. Uppdraget att utreda ”framtidens kollektivtrafik” och ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen är påbörjat och infogat i en trafikstrategisk utredning. Där ingår bland annat att utreda frågor som gäller en yttre ring, förbifarter, parkering, spårburen trafik, bus rapid transit (koncept för snabbuss linje), mobility management (hållbar mobilitet), bussgator och busstorgets framtida placering. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp om trafiken i Borås och även arbeta med beteendeförändringar för att få en mer hållbar trafikutveckling.

Cykel
För att öka attraktiviteten för cykling i Borås tillförs 2 miljoner extra i investeringsbudget för att öka utbyggnadstakten av gång och cykelvägar. 9 miljoner fördelade över 3 år investeras i gång och cykelvägar samt busshållsplatser på Viareds området. En parkeringsanläggning för cyklar byggs vid Resecentrum till en kostnad av 3.5 miljoner. Det är smarta investeringar i cykelinfrastruktur som på sikt kommer att ge avtryck.

Orangeri och Rådrum
Orangeriet skall bli en ny och attraktiv mötesplats för boråsarna med café mitt i stadens finrum, en plats där medborgarna själva skall kunna fylla platsen med aktiviteter: allt från kultur, till happenings eller använda sig av möteslokalerna. Det ska bli en arena för medborgardelaktighet där man på olika sätt kan ta vara på medborgarnas kunskap, kreativitet och vilja att påverka Borås stads utveckling. Det skall även ingå ett ”rådrum” som ett gemensamt forum där frågor som hållbar livsstil, stadsutveckling, klimat-, miljö- och energifrågor kan kommuniceras mellan Borås stads verksamheter. Orangeriet skall bli en plats med generösa öppettider även på kvällar som skapar liv och rörelse i stadsparken och bidrar till ökad trygghet. Vi får även en dansbana, en isbana och en utomhus scen i anslutning för att öka attraktiviteten och ge möjlighet till fler intressanta aktiviteter.Miljöstrategiskt arbete
Miljönämndens miljöstrategiska arbete ges extra resurser 2013. Det handlar bland annat om att stärka miljökommunikationsarbetet gentemot förvaltningar och bolag men även utåtriktade aktiviteter för boråsarna kring miljö, klimat och livsstilsfrågor.

Övriga viktiga frågor som finns med i budgeten

• att införa en bil- pool som även kan utnyttjas av allmänheten
• Viskans sanering ges högsta prioritet
• framtagandet av en energi och klimatplan skall genomföras under året.
• Implementering av de nya miljömålen
• Aktivt arbeta för att få Götalandsbanan
• Fortsätta arbetet med hållbarhetscertifiering av stadsdelar
• Utveckla samarbetsformer för hållbar stadsutveckling
• och än mer gröna satsningar

Inlägget blev ganska långt och jag tog ändå inte upp allt intressant som sker i de gröna frågorna i Borås stad. Det visar tydligt att det finns en verklig ambition att Borås skall utveckla sig för att bli en av landets ledande miljökommuner.

tisdag 23 oktober 2012

Satsning på orangeri och rådrum


För att bäst beskriva varför vi vill satsa på ett orangeri och rådrum i stadsparken är det bäst om man först beskriver historian bakom det båda tankarna. Det är i grund och botten två olika historier som vi har kombinerat till en tanke.


Så här ser det rödgröna förslaget på orangeriet ut
Vi rödgröna i Borås vill bygga Orangeriet med cafe och rådrum


Hela tanken på en byggnad i stadsparken kommer ur ett arbete som brottsförebyggande rådet hade 2005. Man ville öka tryggheten i stadsparken genom att fylla parken med aktivitet och folk med olika ålder och intressen. Tankarna om en byggnad gick vidare och kommunen utlyste en öppen arkitekttävling för att komma fram till den bästa byggnaden. Det vinnande förslaget blev ett glashus i två våningar ritat av Wingårdhs Arkitektkontor. När man sedan behandlade frågan politiskt tog arbetet stopp då man inte var överens. Det saknades innehåll för att fylla de två planen med meningsfull verksamhet.

Samtidigt 2007 påbörjades ett arbete med hållbarhet och lokalsamhällets delaktighet, man insåg att det behövdes en sammanhållande funktion. Detta arbete har lett vidare till att vi arbetar aktivt med bland annat medborgardialog och tankar om ett rådrum. När kommunstyrelsen och miljönämnden hade ett gemensamt seminarium 2009 visades exempel upp på hur bland andra Karlstad hade arbetat med ett rådrum där man samlat olika typer av rådgivning till medborgarna på samma ställe.

När vi rödgröna tillträdde efter valet 2010 var vi övertygade om att vi måste arbeta mer aktivt med delaktighet och dialog med medborgarna. Det var ur det som tanken som sammanfogade de olika delarna föddes, ett rådrum 2.0 med tydlig fokus på medborgarna och på en attraktiv och central plats i stadsparken.

Så vad är då syftet med orangeri och rådrum? Det skall bli en ny och attraktiv mötesplats för boråsarna med café mitt i stadens finrum, en plats där medborgarna själva skall kunna fylla platsen med aktiviteter: allt från kultur, till happenings eller använda sig av möteslokalerna. Det ska bli en arena för medborgardelaktighet där man på olika sätt kan ta vara på medborgarnas kunskap, kreativitet och vilja att påverka Borås stads utveckling. Det skall även ingå ett ”rådrum” som ett gemensamt forum där frågor som hållbar livsstil, stadsutveckling, klimat-, miljö- och energifrågor kan kommuniceras mellan Borås stads verksamheter och boråsarna istället för som det är idag då man ställer ut material på stadshuset, vilket inte lockar speciellt många att påverka. Men framför all ska det bli en plats med generösa öppettider kvällar och helger som skapar liv och rörelse i stadsparken och bidrar till ökad trygghet. Vi får även en dansbana, en isbana och en utomhus scen i anslutning för att öka attraktiviteten och ge möjlighet till fler intressanta aktiviteter.

För att göra detta till verklighet ger vi bygget av orangeriet 25 miljoner kr i investeringsbudgeten för att färdigställa orangeriet under 2014.

Vi anställer en projektledare på miljöförvaltningen för att utveckla rådrummet och för att involvera det civila samhället i det arbetet.


Här är vårt material från presskonferensen om orangeri och rådrum


tisdag 16 oktober 2012

Vi satsar på Borås som cykelstad!


Idag släpper vi rödgröna mer satsningar från budgeten. Igår släppte vi nyheten om satsningarna på Viared, där investerar vi 9 miljoner uppdelat på 3 år för att bygga gång och cykelvägar samt nya hållplatser för den utökade kollektivtrafik vi fått till Viared. Förutom gårdagens nyhet med satsningar på 3 miljoner på Viared nästa år höjer vi även ambitionen för cykelinfrastrukturen i Borås.

Det övergripande målet är att bidra till att cykeln får en större andel av resorna i staden och att underlätta för hållbara resor och en klimatsnål livsstil i Borås. För att öka andelen cykeltrafik i staden är det inte bara cykelbanorna som är viktiga utan hela den omkringliggande infrastrukturen är viktig så att resan med cykel som helhet blir mer attraktiv och konkurrenskraftig jämfört med bilresor. Därför bygger vi nu ett bemannat cykelgarage vid centralstationen. Garaget är byggt på moduler som gör att det går att utöka om det i framtiden visar sig finnas behov för detta. För att ytterligare öka möjligheten att parkera cyklar kommer 10 st små moduler som tar en befintlig parkeringsplats i anspråk att ställas ut, de små modulerna rymmer 10 cyklar och har en cykelpump inbyggd.

Den tidigare investeringsnivån på 3 miljoner kronor till gång och cykelvägar utökas till 5 miljoner för att snabbare knyta ihop viktiga stråk och göra anpassningar för att få en säkrare trafikmiljö. Vi vill att Borås stad snabbt blir en stad där cykeln tar en större andel av resorna och där det är lätt, tillgängligt och säkert at cykla. Därför får Tekniska nämnden i uppgift att genomföra en kartläggning om hur man säkrar cyklisternas möjlighet att ta sig fram på ett säkert sätt så väl sommar som vintertid. Man ska även se på möjligheterna till uppvärmning av cykelbanor med fjärrvärmens returvatten, detta uppdrag skall tekniska nämnden återrapportera under 2013.

torsdag 6 september 2012

Alliansens utspel stoppar götalandsbanan

publicerad av BT 2012-09-05, och även online den 6:e

Många verkar idag glada över Alliansens utspel om järnväg. Men det de flesta missar är vad de egentligen säger. Därför är ett förtydligande på sin plats.

Götalandsbanan är en ny höghastighetsbana mellan Göteborg och Stockholm via Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping. Banverket har definierat Götalandsbanan som en höghastighetsjärnväg för persontrafik med möjlighet att köra lätta godståg. En av planeringsförutsättningarna är att se till att en hastighet på 320 km/h kan hållas på så stor del av sträckan som möjligt. Detta för att uppnå de positiva effekter och tidsvinster som projektet kan ge.

Det alliansen nu presenterar, och förvånansvärt många ställer sig bakom, är inte någon Götalandsbana - tvärt om. Det kommer snarare att hindra att både Götalandsbanan och Europabanan någonsin kommer att bli verklighet. Med alliansens förslag kommer alla tankar på höghastighetsjärnväg att bli omöjliga de kommande 100 åren. Att man sedan lurat många genom att skriva snabbtåg och skapa en bild av att snabbtåg är samma sak som höghastighetståg är ett kreativt sätt att gömma sanningen. Snabbjärnväg byggs med en maxhastighet på 250 km /h till skillnad mot höghastighetsjärnväg som byggs med en maxhastighet på 320 km/h. Förutsättningarna och utredningarna kring Götalandsbanan bygger på en höghastighetsjärnväg med en sträckning mellan Göteborg och Stockholm. Det är inte det alliansen föreslagit och ett beslut enligt alliansens intentioner innebär att Götalandsbanan aldrig blir verklighet.

Det förvånar mig att de politiska partierna i Borås som stod bakom Götalandsbanan bara några dagar före alliansens utspel nu tvekar och verkar nöja sig med ett dubbelspår mellan Borås och Göteborg. Detta utan vare sig planer på en sammanhängande bana eller den hastigheten som Götalandsbanan skulle innebära. Att alliansen i Borås skulle kunna tänkas ändra sin inställning efter alliansen på riksplans utspel är inte så underligt, men att Socialdemokraterna i Borås är så positiva är mer förvånande. Alliansens förslag är inte ett steg framåt för en Götalandsbana utan dess definitiva död.

Vi i miljöpartiet vill att ny järnväg skall byggas med modern teknik och vi är övertygade om att Sverige och Borås behöver ett modernt och sammanhängande järnvägsnät med hög hastighet. Inte ett alternativ med en bana med dagens standard och en maximal hastighet på 250km/h som dessutom inte hänger ihop.

Frågan för de politiska partierna i Borås är om man står bakom det arbetet vi under lång tid varit överens om, att bygga Götalandsbanan, eller om man nu ändrat sig och är överens med Alliansregeringen om en lägre ambitionsnivå? Miljöpartiet i Borås står kvar vid att Götalandsbanan är en av de viktigaste framtidsfrågorna för Borås Stad och vi vill att staden skall fortsätta driva frågan på samma sätt som vi gjort gemensamt tidigare.

Tom Andersson (mp)

Uppdaterad då bt valde att publicera den på nätet en dag senare.
läs inlägget om götalandsbanan och kommentera

fredag 31 augusti 2012

Äntligen skall gifterna tas bort från Viskan

publicerad av BT 2012-08-31 (ej online)


På debatt- och insändarsidor brukar vanligtvis politiska motsättningar och kritiska uttalande ställas mot varandra i ett stundom hårt och hätskt tonläge. Därför skulle jag vilja göra tvärt emot det vanliga och istället tacka samtliga politiska partier i fullmäktige i Borås.

På förra kommunfullmäktige sammanträdet togs beslut om hur Borås stad ställer sig till en av de...viktigaste frågorna för Borås framtid. Beslutet togs av en enig fullmäktigeförsamling och gäller Viskans sanering. Att samtliga partier står bakom skrivelsen ”Borås stad önskar en så långtgående sanering som möjligt av föroreningarna i Viskan” är en milstolpe i arbetet med att få till stånd en sanering av Sveriges mest förorenade vattendrag.

Utredningarna om hur man skall hantera föroreningarna i Viskan har tagit lång tid, men med nu fattat beslut var det värt att vänta. När jag för första gången kom i kontakt med frågan pekade utredningarna på ett alternativ där man inte gjorde något alls utan hoppades att problemet s a s skulle döljas under ytan i evig tid. Alltför många politiker lutade åt samma håll och hade det inte varit för den sista utredningen är det inte uteslutet att en majoritet i fullmäktige ”sopat ärendet under mattan” och överlåtit problemet till kommande generationer.

Jag hoppas att även framtida beslut som rör saneringen, när vi väl kommer fram till genomförandet, också kan tas i enighet. Viskan har av tidigare generationer alltför många gånger hanterats som ett avlopp istället för den livsnerv genom Borås den nu betraktas som. Så åter igen ett tack för att vi nu tar gemensamt politiskt ansvar för den miljöskuld tidigare generation lämnat efter sig. Till kommande generationer skall vi kunna erbjuda en ren Viskan att förvalta.

Tom Andersson (mp) Kommunalråd med ansvar för miljöfrågor

fredag 24 februari 2012

Alliansen och sd stoppar viktig miljöfråga.


Igår debatterade motionen om köttfri matdag i fullmäktige i Borås och som väntat fällde alliansen ihop med sverigedemokraterna förslaget. Debatten varade i 3 timmar och alliansens argumentation byggde på argument som bara var till för att avfärda motionen och hade ingenting med frågan att göra.

Jag är enormt besviken på Alliansen i Borås. Då flera andra alliansgrupper i mer miljöprogressiva kommuner faktiskt jobbar med klimat och miljöfrågor gör man ingenting i dessa frågor i Borås alliansgrupp. Förutom en gång om året då man under budgetdebatten går upp i talarstolen och proklamerar att man minsann också är miljöpartier. Man säger sig vilja få Borås att åter bli en ledande kommun i miljöfrågor men efter det tar engagemanget slut. Resten av året gör sedan allianspartierna allt för att blockera just de frågorna. Kanske borde alliansen i Borås planera ett studiebesök hos en av de alliansstyrda kommuner som faktiskt har en klimat och miljöpolitik.

Förutom att alliansen igår saknade verkliga argument i frågan så kom de med en massa insinuationer om att vegetarisk mat inte bara skulle öka svinnet då den är så äcklig utan även vara direkt skadlig då man drog paralleller till att om vi införde vegetarisk mat skulle ingen äta och skolresultaten skulle gå ner. Att man sedan säger att man istället för att göra någonting aktivt istället ska informera om vegetarisk mat så undrar man ju om man med den utgångspunkten att det skulle vara skadligt verkligen skulle uppnå något med den informationen.

Huvudargumentet från alliansen var igår att vegetarisk matdag skulle begränsa valfriheten hos eleverna, men dagens riktlinjer gör ju redan det. I riktlinjerna (och i verkligheten) stå det redan idag en hel del som gör just det. Fisk serveras 1 gång i veckan, soppa var annan vecka (i verkligheten varje vecka) och vegetariskt var annan vecka. Uppenbarligen tyckte man att vegetariskt var annan vecka var förenligt med ett fritt val men inte varje vecka, vilket är en konstig uppfattning. Om det nu var frekvensen varje vecka som var problemet borde man då i logikens namn inte också argumenterat för att man genom att servera fisk och soppa en gång i veckan också begränsade det fria valet? Det handlar helt enkelt inte om valfrihet utan det handlar om okunskap och ovilja. Hade man varit för valfrihet hade man kunnat ge det valet till ungdomarna, man hade helt enkelt kunnat fylla i en lapp i skolorna med två alternativ. Alternativen hade då blivit: 1 jag vill ha vegetarisk kost två gånger i månaden och 2 jag vill ha vegetariskt fyra gånger i månaden.

Det andra argumentet man hade var att vi politiker inte ska fatta såna beslut. Här gäller ju exakt samma sak. Enligt alliansen är det ok att fatta beslut om vegetarisk kost två gånger i månaden men inte om fyra gånger i månaden. Det finns ingen logik i hur alliansen handlar utan dom vill helt enkelt inte.

Den rödgröna sidan inser vad frågan handlar om och det är inte en fråga om valfrihet. Alliansen verkar inte förstå vidden av frågan och lyssnar inte heller på den samlade forskningen. Om världen ska ha samma förutsättningar 2050 som vi har idag måste vi omedelbart och kraftfullt ta tag i denna frågan. Att inte göra det är som att stjäla från kommande generationer för att vi ska konsumera på samma nivå som idag, det är inte hållbart. Om vi ska klara frågor om hunger, bränsletillgång, klimat och miljö måste vi göra något, det är forskarna överens om. Problemet är att alliansen i Borås väljer att inte lyssna.

I media: bt, sr

tisdag 31 januari 2012

Öppna frågor till alliansens och sverigedemokraternas företrädare i Borås

Debatten i media om vegetarisk matdag har idag fortsatt i media och Borås omnämns även i riksmedia. Alliansen och Sverigedemokraterna kan ihop stoppa förslaget om en vegetarisk matdag i kommunfullmäktige. Alliansens företrädare verkar inte riktigt överens om hur man ska tolka dagens riktlinjer och har valt en väg i debatten som innebär att man hävdar barnens rätt att välja själva vad dom vill äta. Dock saknar jag ett förslag från Alliansen som innebär att alla barn ska få välja en köttfri dag. Det verkar som om Alliansens företrädare missat att köttfrågan är en av de största miljö och klimatfrågorna.

Därför ställer jag några öppna frågor till Alliansens och Sverigedemokraternas företrädare i fullmäktige:


1 Anser ni att köttkonsumtionen är en av de viktigaste miljö och klimat frågorna?
2 Vad anser ni att Borås stad skall göra för att minska miljö och klimatpåverkan från köttkonsumtionen i vår verksamhet?
3 Om ni tycker att valfrihet är det viktigaste, kommer ni föreslå att alla skolbarn skall få välja en köttfri dag i veckan?

Lite förvånande är det faktiskt att Sverigedemokraterna i Borås föreslår en linje som är många gånger bättre än Alliansen. SD föreslår att man ska kunna välja mellan en kötträtt och en vegetarisk rätt varje dag.  Håller SD på att gå om alliansen i miljöfrågorna eller är Alliansen i Borås så långt efter alla andra i miljöfrågorna? Givetvis finns det ett fåtal allianspolitiker i Borås som ligger långt fram i olika miljöfrågor, men tyvärr är de inte dom som har mest inflytande.

I media: bt, tv4, tv4 Borås,

fredag 27 januari 2012

Svagt SD kommer ge möjligheter ibland


Igår var det kommunfullmäktige i Borås, en ganska lugn tillställning som inte tog speciellt lång tid. Det var inga ärenden som gick till votering och samtliga av kommunstyrelsens förslag togs också av kommunfullmäktige.

Det var dock något som var intressant på mötet. Sverigedemokraterna hade 3 tomma stolar vilket innebar att det rödgröna styret hade majoritet i fullmäktige. Detta kommer under resten av mandatperioden vara något som antagligen kommer hända fler gånger. Tyvärr vet vi inte när. Det finns ett flertal frågor som vi rödgröna verkligen vill få igenom men som sd ihop med alliansen kommer att stoppa i fullmäktige. Eller i alla fall försöka om sd´s ledamöter dyker upp…

Komplexiteten i ett minoritetsstyre är några steg större nu än innan och rykten går att det kan bli än mer komplext. Snart kommer ärenden upp i fullmäktige där sd är vågmästare, frågan blir då vilken timing ärendena har på grund av Sverigedemokraternas oförmåga att fylla sina platser…   

onsdag 25 januari 2012

Tom Andersson - student igen

Fick idag reda på att jag kommit in på samhällsvetenskap I på distans via högskolan i Dalarna. Kursen är på 30 poäng på heltid och håller på fram till sommaren.

Jag har alltid tyckt om att plugga men har aldrig gjort det för betygen utan mer för att jag vill lära mig intressanta saker. Därför har jag läst lite olika saker på högskolan, bland annat dataingenjör, filosofi, arkeologi och företagsekonomi. Jag strävar efter att utveckla mig själv och mina kunskaper att nu bli student igen är nästa steg i min personliga utveckling.

Jag har ganska hög grundkunskap i de ämnen som ingår i kursplanen så jag hoppas att jag kan klara kurserna utan att behöva lägga ner så mycket tid om en heltid på detta. Det blir ju lite tufft då kommunalrådsarbeter motsvarar minst 150% arbetstid men det ska nog gå.

måndag 23 januari 2012

Upp till bevis Alliansen i Borås!

En gång om året går allianspolitikerna i Borås upp i Fullmäktiges talar stol under budgetdebatten och proklamerar stolt allt dom minsann också är miljöpartier. Något konkret förslag i budgeten har dom inte men dom försäkrar att dom skall återkomma i frågan. Jag hälsade dom välkommen på "banan" och så fram emot att få se det som så få har sett, en miljöpolitik från alliansen. Vissa kallar borgarnas miljöpolitik för loch ness monstret, alla har hört talas om den, ingen har sett den och troligtvis finns den inte alls.Finns det något i Loch Ness?

Under följande år efter budgetdebatten visar det sig att det här med miljö inte är någon prioriterad fråga bland allianspolitikerna i Borås. Den senaste frågan var frågan om vegetarisk matdag i skolan. Problemet är tyvärr inte bara att alliansen inte vill göra något utan att dom inte ens förstår frågan. Och om man inte förstår miljöfrågorna hur kan man då driva dom? Under de senaste åren har jag träffat många politiker från andra kommuner i olika sammanhang och kan berätta att et finns flera kommuner där alliansen för en utmärkt miljöpolitik så problemet verkar vara Borås specifikt.

Fram till nästa budgetfullmäktige är det upp till bevis för Alliansen i Borås! visa att ni har någon miljöpolitik, jag skulle bli den första som biföll en bra miljöpolitiskt förslag från er och jag hoppas verkligen att något sånt förslag kommer.

Idag kom min debattartikel med i bt. Det rapporterades även från ks behandling av vegetarisk matdag.

onsdag 18 januari 2012

Vegetarisk matdag i Borås


Kunde inte riktigt hålla mig borta från att kommentera nu när motionen om vegetarisk matdag kommer upp till behandling i Borås. Igår skrev bt.se om det från 3 olika synvinklar (bt1, bt2, bt3). Jag hoppas verkligen att alliansen i Borås tänker till i frågan och lyssnar på sina allianskollegor som skrivit under följande inlägg på SvD brännpunkt. Efter gårdagens Borås tidning skrev jag ihop ett debattinlägg som är inskickat till debattsidan, vi får se om det kommer med eller inte... Jag lägger ut det här i alla fall om någon vill läsa...


Kan inte låta bli att skriva något om frågan om ”vegetarisk matdag” som jag och Anders Österberg debatterade i media när motionen tidigare var uppe i kommunstyrelsen.

För att rädda klimatet, regnskogarna, Östersjön samt minska sjukdomar och svält måste vi äta en mindre mängd kött än vi gör idag. Sedan 1950 har medelsvenskens köttkonsumtion ökat med 70 procent, sedan 1994 med 40 procent.

På kommunstyrelsens sammanträde den 23 januari kommer frågan upp igen. I BT 17 januari skrivs det om vegetarisk mat och en dietist säger bland annat ”Vegetarisk mat är näringsmässigt lika bra som annan mat om den tillagas rätt.” Att vi måste äta kött är ett argument och en vanföreställning som ofta framförs i debatten men som de ca 400.000 vegetarianerna i Sverige knappast håller med om.

Ett annat argument är att man tvingar de stackars eleverna äta vegetariskt. Men faktum är att redan idag innehåller riktlinjerna för skolluncher att det skall vara en vegetarisk dag varannan vecka. Och jag har inte hört några större protester från elev- eller föräldragrupp de dagar det serverats pannkakor, falafel eller för den delen grönsakssoppa.

En övergång till lokalproducerat kött är många gånger ett argument mot en vegetarisk matdag som har mer än ett problem. Dels är det nästan omöjligt att ställa de kraven i en upphandling enligt LOU, dels har Borås redan idag en upphandling som gäller. Till det kan läggas att av de arton procent av de globala utsläppen av växthusgaser som kommer från djurhållningen kommer endast 0,01 procent direkt från transporter.

Att kött är en av de största miljöbovarna är ett faktum som forskarvärlden är överens om och FAO:s ” Livestock’s Long Shadow” rapport pekar på att djurhållning för köttproduktion som en av de allra största miljöbovarna av alla mänskliga aktiviteter. Köttet toppar listan för bland annat jordförstörelse, förstörelse av vattenresurser, överutnyttjande av vattenresurser, försurning och luftföroreningar. Hela 18 procent av världens växthusgaser kommer ifrån djuruppfödningen.

FN:s resursanvändningsrapport visar att vill vi rädda världen från hunger, bränslebrist och klimatförändringens värsta konsekvenser krävs ett globalt skifte till helt vegetarisk diet. Världscancerfonden har uppgraderat varningen för rött kött till högsta nivån och avråder helt från alla processade charkvaror som exempelvis korv. Vidare används 80% av marken från den skövlade regnskogen i brasilianska Amazonas för bete till köttproduktion.

På förslag av Morgan Hjalmarson (FP) tog Borås Stad ett beslut 2003 innebärande en vegetarisk matdag varannan vecka. Det vi nu vill göra är att utöka till en vegetarisk matdag i veckan, infört vid höstterminens start 2014. Det ger verksamheten en möjlighet att anpassa matsedlar och vidareutbilda personal.

Tom Andersson (mp)

Bloggen kommer vara kvar...

Jag bestämde mig igår att jag ska låta bloggen vara kvar. Sen jag blev kommunalråd har det helt enkelt inte funnits tid till allt man skulle vilja göra, men nu har jag bestämt mig att prioritera upp och ner vissa saker. Sociala medier är en av de saker som har prioriterats upp. Inom en snar framtid kommer jag även lägga ner tid på att göra om designen på bloggen och allmänt underhålla och uppdatera mitt engagemang på nätet.

Vi ses i framtiden.

torsdag 12 januari 2012

Blogga eller inte blogga?

Funderar på om jag antingen ska lägga ner bloggen eller åter försöka ta tag i bloggandet och avdela tid för det... I och med att jag inte varit aktiv och skrivit på länge är det inte heller någon som hittar hit nu för tiden... Inom kort kommer bloggens framtid att avgöras... I så fall behöver jag även lägga lite tid på att ändra layouten...