onsdag 24 oktober 2012

Gröna inslag i Borås stads budget 2013


Budgeten är det viktigaste verktyget för att styra kommunens verksamhet och årets största politiska händelse. Vi i vårt samarbete mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet, vägvalet och miljöpartiet har kommit överens om en budget vi kan vara stolta över. Men i mediadebatten försvinner ofta de gröna frågorna i mediebruset och andra viktiga frågor som skola, förskola och äldreomsorg. Därför tänkte jag lyfta några frågor som är viktiga för oss när det gäller gröna och hållbara satsningar i budgeten.

Grön El
Vårt mål är att Borås stad skall vara en fossilbränsle fri stad. För att ställa om Borås till en mer hållbar stad inför vi därför grön el. El som uppfyller Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier är baserad på förnybara energikällor som vind-, vatten-, solkraft och biobränslen. Utöver detta ställs ytterligare krav på miljöhänsyn vid produktionen för att säkerställa att inte negativa ekologiska effekter uppstår på exempelvis skogar och vattendrag.

Grön IT
En enkel och ekonomiskt lönsam insats för att minska de klimatpåverkande utsläppen, spara energi och skattemedel är att investera i grön IT. Grön IT handlar bland annat om att den IT-hårdvara som kommunen köper in ska ha en bra energi- och miljöprestanda. Det handlar även om åtgärder med befintlig hårdvara och att utnyttja våra resurser mer effektivt. Grön IT handlar också om strategier som exempelvis ruttoptimering av hemtjänstresor eller effektivisering av administrativa rutiner. Grön IT i verksamheten kan minska miljöbelastningen genom t.ex. minskat resande, bättre planering, och strikta miljökrav på alla leverantörer. Vi genomför under året en så kallad ”grön IT audit” (grön IT granskning) som skall leda till en strategi för grön IT.

Miljöanpassad, hållbar och rättvis upphandling
I juli 2010 ändrades skrivningen i lagen om offentlig upphandling (LOU) från att man får, till att man bör, ställa miljö- och sociala krav i offentlig upphandling. Vi vill att hårdare krav skall ställas i Borås stads upphandlingar. Vi inför därför en miljöanpassad och hållbar upphandling där lägsta nivå vid samtliga upphandlingar är miljöstyrningsrådets bas- kriterier där sådana finns. Upphandlingsenheten skall även använda tidigare beslutad uppförandekod samt aktivt arbeta med att ställa sociala krav vid upphandling.

Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda en modell för, och rutiner vid, upphandling som möjliggör sådan kontroll av anbudsgivarna att riskerna väsentligen minskar att kommunen anlitar leverantörer, som är inblandade i ekonomiska oegentligheter.

Borås Stad är idag en Fair Trade City, något vi är stolta över, och har för avsikt att fortsätta vara. Vårt mål skall vara att ständigt förbättra oss när det gäller miljö och rättvisa.

Andelen KRAV-märkt och ekologisk mat i kommunens verksamhet skall öka. Ett första steg är att 25 procent av kommunens livsmedelsinköp är ekologiska.

Hållbar utveckling
Vi har kämpat för att få Borås Stads nya vision att anta utmaningen att bli en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun fram till 2025. Visionen är tänkt att fungera som en målbild för alla kommunens verksamheter men även som ledstjärna för det civila samhället och näringslivet i Borås. Hållbar utveckling kräver att alla samhällsaktörer jobbar gemensamt med att förverkliga målet om det hållbara samhället. Hållbarhetsvisionen skall genomsyra allt arbete vi gör i kommunen. Ett arbete vi fortsätter att utveckla även 2013

Medborgardelaktighet
Det pågår under 2012 ett arbete som syftar till att stärka medborgarnas inflytande och att skapa ett gemensamt ramverk för hur Borås Stad skall arbeta med frågan. Arbetet skall fortsätta och principerna implementeras under 2013. Medborgardelaktighet kräver utökade arenor och mötesplatser. Därför påbörjas också bygget av Orangeriet i stadsparken där rådrummet kommer att bli en central del.

Trafik och kollektivtrafik
Trafiksituationen i Borås börjar närma sig ett läge som under vissa tidpunkter kan jämföras med större städer. Uppdraget att utreda ”framtidens kollektivtrafik” och ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen är påbörjat och infogat i en trafikstrategisk utredning. Där ingår bland annat att utreda frågor som gäller en yttre ring, förbifarter, parkering, spårburen trafik, bus rapid transit (koncept för snabbuss linje), mobility management (hållbar mobilitet), bussgator och busstorgets framtida placering. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp om trafiken i Borås och även arbeta med beteendeförändringar för att få en mer hållbar trafikutveckling.

Cykel
För att öka attraktiviteten för cykling i Borås tillförs 2 miljoner extra i investeringsbudget för att öka utbyggnadstakten av gång och cykelvägar. 9 miljoner fördelade över 3 år investeras i gång och cykelvägar samt busshållsplatser på Viareds området. En parkeringsanläggning för cyklar byggs vid Resecentrum till en kostnad av 3.5 miljoner. Det är smarta investeringar i cykelinfrastruktur som på sikt kommer att ge avtryck.

Orangeri och Rådrum
Orangeriet skall bli en ny och attraktiv mötesplats för boråsarna med café mitt i stadens finrum, en plats där medborgarna själva skall kunna fylla platsen med aktiviteter: allt från kultur, till happenings eller använda sig av möteslokalerna. Det ska bli en arena för medborgardelaktighet där man på olika sätt kan ta vara på medborgarnas kunskap, kreativitet och vilja att påverka Borås stads utveckling. Det skall även ingå ett ”rådrum” som ett gemensamt forum där frågor som hållbar livsstil, stadsutveckling, klimat-, miljö- och energifrågor kan kommuniceras mellan Borås stads verksamheter. Orangeriet skall bli en plats med generösa öppettider även på kvällar som skapar liv och rörelse i stadsparken och bidrar till ökad trygghet. Vi får även en dansbana, en isbana och en utomhus scen i anslutning för att öka attraktiviteten och ge möjlighet till fler intressanta aktiviteter.Miljöstrategiskt arbete
Miljönämndens miljöstrategiska arbete ges extra resurser 2013. Det handlar bland annat om att stärka miljökommunikationsarbetet gentemot förvaltningar och bolag men även utåtriktade aktiviteter för boråsarna kring miljö, klimat och livsstilsfrågor.

Övriga viktiga frågor som finns med i budgeten

• att införa en bil- pool som även kan utnyttjas av allmänheten
• Viskans sanering ges högsta prioritet
• framtagandet av en energi och klimatplan skall genomföras under året.
• Implementering av de nya miljömålen
• Aktivt arbeta för att få Götalandsbanan
• Fortsätta arbetet med hållbarhetscertifiering av stadsdelar
• Utveckla samarbetsformer för hållbar stadsutveckling
• och än mer gröna satsningar

Inlägget blev ganska långt och jag tog ändå inte upp allt intressant som sker i de gröna frågorna i Borås stad. Det visar tydligt att det finns en verklig ambition att Borås skall utveckla sig för att bli en av landets ledande miljökommuner.

tisdag 23 oktober 2012

Satsning på orangeri och rådrum


För att bäst beskriva varför vi vill satsa på ett orangeri och rådrum i stadsparken är det bäst om man först beskriver historian bakom det båda tankarna. Det är i grund och botten två olika historier som vi har kombinerat till en tanke.


Så här ser det rödgröna förslaget på orangeriet ut
Vi rödgröna i Borås vill bygga Orangeriet med cafe och rådrum


Hela tanken på en byggnad i stadsparken kommer ur ett arbete som brottsförebyggande rådet hade 2005. Man ville öka tryggheten i stadsparken genom att fylla parken med aktivitet och folk med olika ålder och intressen. Tankarna om en byggnad gick vidare och kommunen utlyste en öppen arkitekttävling för att komma fram till den bästa byggnaden. Det vinnande förslaget blev ett glashus i två våningar ritat av Wingårdhs Arkitektkontor. När man sedan behandlade frågan politiskt tog arbetet stopp då man inte var överens. Det saknades innehåll för att fylla de två planen med meningsfull verksamhet.

Samtidigt 2007 påbörjades ett arbete med hållbarhet och lokalsamhällets delaktighet, man insåg att det behövdes en sammanhållande funktion. Detta arbete har lett vidare till att vi arbetar aktivt med bland annat medborgardialog och tankar om ett rådrum. När kommunstyrelsen och miljönämnden hade ett gemensamt seminarium 2009 visades exempel upp på hur bland andra Karlstad hade arbetat med ett rådrum där man samlat olika typer av rådgivning till medborgarna på samma ställe.

När vi rödgröna tillträdde efter valet 2010 var vi övertygade om att vi måste arbeta mer aktivt med delaktighet och dialog med medborgarna. Det var ur det som tanken som sammanfogade de olika delarna föddes, ett rådrum 2.0 med tydlig fokus på medborgarna och på en attraktiv och central plats i stadsparken.

Så vad är då syftet med orangeri och rådrum? Det skall bli en ny och attraktiv mötesplats för boråsarna med café mitt i stadens finrum, en plats där medborgarna själva skall kunna fylla platsen med aktiviteter: allt från kultur, till happenings eller använda sig av möteslokalerna. Det ska bli en arena för medborgardelaktighet där man på olika sätt kan ta vara på medborgarnas kunskap, kreativitet och vilja att påverka Borås stads utveckling. Det skall även ingå ett ”rådrum” som ett gemensamt forum där frågor som hållbar livsstil, stadsutveckling, klimat-, miljö- och energifrågor kan kommuniceras mellan Borås stads verksamheter och boråsarna istället för som det är idag då man ställer ut material på stadshuset, vilket inte lockar speciellt många att påverka. Men framför all ska det bli en plats med generösa öppettider kvällar och helger som skapar liv och rörelse i stadsparken och bidrar till ökad trygghet. Vi får även en dansbana, en isbana och en utomhus scen i anslutning för att öka attraktiviteten och ge möjlighet till fler intressanta aktiviteter.

För att göra detta till verklighet ger vi bygget av orangeriet 25 miljoner kr i investeringsbudgeten för att färdigställa orangeriet under 2014.

Vi anställer en projektledare på miljöförvaltningen för att utveckla rådrummet och för att involvera det civila samhället i det arbetet.


Här är vårt material från presskonferensen om orangeri och rådrum


tisdag 16 oktober 2012

Vi satsar på Borås som cykelstad!


Idag släpper vi rödgröna mer satsningar från budgeten. Igår släppte vi nyheten om satsningarna på Viared, där investerar vi 9 miljoner uppdelat på 3 år för att bygga gång och cykelvägar samt nya hållplatser för den utökade kollektivtrafik vi fått till Viared. Förutom gårdagens nyhet med satsningar på 3 miljoner på Viared nästa år höjer vi även ambitionen för cykelinfrastrukturen i Borås.

Det övergripande målet är att bidra till att cykeln får en större andel av resorna i staden och att underlätta för hållbara resor och en klimatsnål livsstil i Borås. För att öka andelen cykeltrafik i staden är det inte bara cykelbanorna som är viktiga utan hela den omkringliggande infrastrukturen är viktig så att resan med cykel som helhet blir mer attraktiv och konkurrenskraftig jämfört med bilresor. Därför bygger vi nu ett bemannat cykelgarage vid centralstationen. Garaget är byggt på moduler som gör att det går att utöka om det i framtiden visar sig finnas behov för detta. För att ytterligare öka möjligheten att parkera cyklar kommer 10 st små moduler som tar en befintlig parkeringsplats i anspråk att ställas ut, de små modulerna rymmer 10 cyklar och har en cykelpump inbyggd.

Den tidigare investeringsnivån på 3 miljoner kronor till gång och cykelvägar utökas till 5 miljoner för att snabbare knyta ihop viktiga stråk och göra anpassningar för att få en säkrare trafikmiljö. Vi vill att Borås stad snabbt blir en stad där cykeln tar en större andel av resorna och där det är lätt, tillgängligt och säkert at cykla. Därför får Tekniska nämnden i uppgift att genomföra en kartläggning om hur man säkrar cyklisternas möjlighet att ta sig fram på ett säkert sätt så väl sommar som vintertid. Man ska även se på möjligheterna till uppvärmning av cykelbanor med fjärrvärmens returvatten, detta uppdrag skall tekniska nämnden återrapportera under 2013.