tisdag 26 november 2013

Debattartikel: MP satsar på Högskolan i Borås

Debattartikel publicerad i BT 24/11 -2013 och online på bt.se 

Miljöpartiet satsar på Högskolan i Borås
En väl fungerande högre utbildning och forskning är avgörande
för Sveriges omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Sverige står inför omfattande utmaningar. Skolresultaten sjunker, ungdomsarbetslösheten biter sig fast kring 20 procent och allt fler unga och äldre slås ut på en allt hårdare arbetsmarknad. Samtidigt finns mycket arbete att göra för att ställa om Sverige, för att leda arbetet för ett bättre klimat. Det finns verkligen arbete att utföra.

I denna tid väljer regeringen att minska på utbildningsplatserna på högskolor och universitet. Fram till år 2016 vill regeringen minska antalet utbildningsplatser med 10300, vilket medför att färre kan läsa vidare på högskola och färre kan förverkliga sina livsdrömmar. Samtidigt har anslagen till grundutbildningar urholkats med närmare sju miljarder kronor i jämförelse med 1993 års nivå. Regeringens prioriteringar leder till färre utbildningsplatser, sämre bredd i utbildningssystemet samt regional utarmning.

Miljöpartiet vill annorlunda och motsätter oss regeringens neddragningar och återskapar dessa platser. Vi anser att den högre utbildningen i Sverige är i behov av långsiktiga planeringsförutsättningar, ökad anknytning mellan utbildning och forskning samt bättre villkor för såväl lärosätenas personal som deras studenter. Vi vill satsa på högskolan för att Sverige ska kunna ställa om. För att fler ska bli lärare, för att fler ska bli ingenjörer, sjuksköterskor eller filosofer. Vi satsar i vårt budgetförslag 178 miljoner kronor mer än regeringen till Högskolan i Borås åren 2014-2017. Genom våra satsningar möjliggörs följande:

1) En undervisningsgaranti. Tid med lärare är den enskilt viktigaste frågan för många studenter. Miljöpartiet vill garantera lägst tio timmars lärarledd undervisningstid varje vecka för studenter i grundutbildning.

2) Praktik i alla utbildningar. Det saknas idag konkret arbetsmarknadsanknytning i många utbildningar. Även samhällsvetare, naturvetare och humanister ska ges möjlighet att möta den kommande arbetsmarknaden under utbildningstiden i form av praktik. Alla studenter och forskare ska även erbjudas stöd i karriärutveckling.

3) Universitet och högskolor öppna för fler. Utbildningen fungerar bäst när människor från olika bakgrund träffar varandra. Vi vill förändra resursfördelningssystemet till högskolan så det bättre stimulerar en rekrytering från socialt, etniskt och geografiskt underrepresenterade grupper och återinföra rätten för alla att studera gratis på svenska lärosäten.

4) Fler platser på högskola och universitet. Vi motsätter oss alliansregeringens nedskärningar på antalet utbildningsplatser. Lärosäten ska inte behöva lägga ner välfungerande högkvalitativa utbildningar och sparka lärare.

Miljöpartiets totala satsningar på den högre utbildningen uppgår till till 9,5 miljarder kronor under de kommande fyra åren. Satsningar av avgörande vikt för såväl nuet som framtiden. En väl fungerande högre utbildning och forskning är avgörande för Sveriges omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Tom Andersson (MP), kommunalråd

Jabar Amin (MP), riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson

onsdag 20 november 2013

Inledningsanförande budget 2014

Här följer mitt inledningsanförande till budgetdebatten för budget 2014. (OBS det talade ordet gäller.)

Herr ordförande, presidium, fullmäktige, åhörare i salen, via radio och via nätet.

Medborgare i Borås stad! Nästa år är det ett speciellt år i Sverige. Nästa år är det dags för val igen.
I vårt demokratiska system utgår makten från medborgarna. Men trots det verkar det som att det bara är vid valen som medborgarna ska få komma till tals. Det tycker vi gröna är en underlig inställning. Det är därför vi jobbar med medborgarinflytande och medborgardialog.

För att man ska ha en levande demokrati krävs att man gör mer än att prata med väljare, man måste prata med medborgare och med medborgare menar vi alla som bor, vistas eller verkar i Borås.

För att man ska ha en levande demokrati krävs också att man pratar med medborgarna oftare än vart fjärde år. Det krävs att man har en ständig dialog. I årets budget har vi nu en indikator för hur många medborgardialoger som skall genomföras i Borås stad. Att vi har kommit så här långt med den systematiska medborgardialogen är vi givetvis glada över.

Men för en levande demokrati krävs att medborgarna har ett större inflytande än så. I den systematiska medborgardialogen är det politiken som väljer var, när och vad man vill prata om.

För att vi ska kunna få en än mer levande demokrati krävs också att vi låter medborgarna komma med initiativ till oss politiker. I ett rådrum i Orangeriet som ska byggas i Stadsparken vill vi möjliggöra för medborgarna att initiera dialog med oss på sina villkor där medborgarna väljer var, när och vad man vill prata om.

Det är genom medborgarnas initiativ och engagemang som vi utvecklar Borås till en levande demokratisk stad. Därför har vi också infört e-petitioner, ett sätt för medborgarna att på liknande sätt som vi politiker lägger motioner till kommunfullmäktige kunna påverka. Där kan alla som vill lämna förslag.

Medborgardialog om Borås utveckling, översiktsplan, trafikstrategi, energi- och klimatplan kommer att föras under nästa år.

Samtidigt som vi möts här i Borås pågår klimattoppmötet i Polen. Samtidigt är forskarna än mer säkra på att människans påverkan på klimatet kommer leda till katastrof om inget görs. Ja, samtidigt är stora delar av Filippinerna ödelagt. Många är hemlösa, skadade och döda.

Forskarna säger att klimatförändringarna ger extremare väder i framtiden och det som hänt på Filippinerna lär inte vara den sista katastrofen. I detta läge väljer Australien och Japan att driva en linje som förvärrar klimatförändringarna och den svenska regeringen vägrar ge tidigare utlovat klimatbistånd. Detta är inte den politiken världen behöver.

Med Alliansregeringens klimatpolitik hamnar minskningstakten av växthusgaser i Sverige på 0,7 procent. Detta gör att det kommer att dröja 150 år innan vi når klimatmålen med hjälp av regeringens politik. De svenska utsläppen styrs i första hand inte av politik, eftersom de politiska styrmedlen är så svaga. Utsläppsnivån styrs istället av vädret och av konjunkturen. Det är definitivt inte den sorts politik Sverige behöver. Sverige behöver en offensiv grön politik där vi visar att en grön omställning går att åstadkomma och att den är långsiktigt hållbar.

Här i Borås pågår just nu arbetet med en energi- och klimatplan. Här hoppas jag faktiskt att det ska gå bättre än vad det gör under Alliansregeringen. Inte bara för att det är vi rödgröna som leder staden utan för att alla faktiskt verkar dela målet att Borås stad ska bli en ledande miljökommun. Vi hoppas att det innebär att vi också kan komma överens om att vi ska bli en ledande klimatkommun.

Med breda politiska samtal över blockgränsen i viktiga frågor har vi enats om bland annat vision och miljömål. Denna breda förankring i avgörande frågor är en viktig faktor för stadens framtida utveckling. Bland de frågor som är mest akuta inte bara för staden utan också för världen är klimatförändringarna. Därför hoppas jag att vi även här kan komma överens. Det är med denna offensiva miljö- och klimatpolitik och med den kompetens i frågor som till exempel avfallshantering som vi i Borås kan göra mer än att bara hjälpa oss själva - vi kan hjälpa till att rädda världen.

I december 2012 antog Borås stad nya miljömål. Nu ligger ett stort ansvar på nämnderna. Det har gått ett år och det är dags att nämnderna tar några steg framåt och satsar resurser på miljöarbetet. Ett fokus för nämnderna bör vara att införa ett miljöledningssystem, då det ger stöd för det övriga miljömålsarbetet.

På Norrby pågår just nu ett projekt med hållbart byggande. Här kan vi skapa en unik hållbar stadsdel. Men för att göra det krävs det lite mer än vad vi gör just nu. Vi behöver ett ramverk som leder oss rätt. Därför ger vi i uppdrag till Miljönämnden att fortsätta sitt arbete med hållbarhetscertifiering och certifiera Norrby som hållbar stadsdel. Vi avsätter 1 miljon i en buffert under kommunstyrelsen för att täcka kostnader för den ökade ambitionsnivån.

Under alliansens tid i regeringen har minst 10.000 jobb försvunnit från landsbrukssektorn. En samdistributionscentral kan möjliggöra att mindre aktörer faktiskt kan vara med och konkurrera om man delar upphandlingarna i mindre delar. Då kan våra lokala lantbrukare vara med och konkurrera. Bra för våra gröna näringar och bra för konkurrensen. Vi vill att man startar en samdistributionscentral om förstudien visar att man bör göra det.

Med vår gemensamma vision för Borås och med vår budget som verktyg vill vi göra Borås till en bättre stad!

Jag yrkar bifall till den rödgröna budgeten.