måndag 23 november 2015

Borås Stad ansluter sig till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Borås


Kraven växer om en fossilbränslefri värld där oljan och kolet stannar i marken. Enskilda, företag, organisationer – och även kommuner och stater inser nödvändigheten i att hejda utsläppen av klimatgaser. Men detta sker inte genom ord. Det sker genom stora och små handlingar av otaliga aktörer. Nyligen lanserade regeringen ”Fossilfritt Sverige” för att samla dessa aktörer. På nästa Kommunstyrelsemöte fattar Borås Stad beslut om att ansluta sig till regeringsinitiativet.

Målsättningen är inte ny för Borås. Kommunfullmäktige har antagit visionen Borås 2025 där det heter att ”Borås är en stad baserad på förnybar energi” och i Borås Stads Miljömål sammanfattas inriktningen i rubriken ”Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås”.

”Genom att Borås nu också ansluter sig till initiativet Fossilfritt Sverige slår vi på ytterligare ett sätt fast att vi tänker vara en av många aktörer, som gör det som står i vår makt för att avvärja hotet som den globala klimatförändringen utgör mot mänskligheten”, säger kommunalrådet med ansvar för klimat och miljö Tom Andersson (MP).

Kommunfullmäktige antog i förra veckan budget för 2016 och den innehåller följande små och stora insatser som alla syftar till att bidra till ett Fossilfritt Sverige.

Borås Stad ansluter sig till initiativet Fossilfritt Sverige
Borås Stad och Borås Energi och Miljö delar drömmen om en fossilbränslefri stad. 

Samdistributionscentral

Livsmedel till Borås Stads verksamheter ska levereras till en gemensam central, för vidare samordnad distribution ut till verksamheternas kök. Minskar körsträckor och ger lokala företagare möjlighet att lättare konkurrera i kommunala upphandlingar. Förslaget har drivits länge av både Centerpartiet och Miljöpartiet. Nu har Kommunfullmäktige äntligen gett klartecken till att starta genomförandet.

Resor till och från arbetet

Kommunstyrelsen ska ta fram förslag till åtgärder för att hjälpa anställda att minska
CO2-belastningen vid resor till och från arbetet. Distansarbete, arbetstid under resan för den som åker kollektivt, underlätta för cyklister är åtgärder som kan komma ifråga.

Solceller på kommunen tak

Ett internt investeringsstöd inrättas för att komplettera ordinarie finansiering, och därmed möjlig-göra fler solcellsinvesteringar.

Klimatmätt mat

Det system som används för att planera måltider, Matilda, kan också räkna växthusgasutsläpp orsa-kade av maten. Nu ska Borås Stad sätta mål för genomsnittlig klimatpåverkan för de måltider staden serverar i sina verksamheter. Siktet ska ställas in på årlig förbättring.

Men detta räcker inte – ännu fler punkter

• Borås Stad ska arbeta särskilt med att bygga upp kompetens kring hur staden kan stödja och
underlätta för företag som har särskilt sikte på hållbarhet.

• Under 2016 fortgår utredningen av Götalandsbanan och banans sträckning genom staden pekas
ut. Höghastighetsjärnvägen ska bidra framtidens fossilfria och hållbara kollektivtrafiksystem.
Under tiden fram till färdig järnväg ska Borås Stad bevaka plan- och byggprocessen så att den sker med minsta möjliga påverkan på miljö och klimat.

• En cykelpool/cykeluthyrning som är tillgänglig för allmänheten ska startas.
• Den interna klimatkompensationsavgiften vid resor i tjänsten höjs till 1:50 kr/kg koldioxid för att öka förvaltningarnas incitament att välja koldioxidsnåla tjänsteresor.

• Den interna bilpoolen ska innehålla kollektivtrafik (busskort) som val vid bokning.

• Borås Stad ska sikta på att använda inventarier som staden redan äger. En förmedlingstjänst ska starta där den verksamhet som behöver inventarier först ska söka.

Innehållet avgörande – inte vem som fick idén
Det får aldrig vara avgörande vilken person eller vilket parti som stod för en idé som leder i rätt rikt-ning på väg till det fossilfria Borås. Energi- och klimatstrategin som antogs av Kommunfullmäktige i oktober har brett politiskt stöd.

Under året har till exempel ett förslag från Monica Johansson (C) om fri parkering för elbilar och utökad möjlighet till laddning i stadskärnan antagits. Solcellsdriven belysning ska också undersökas efter förslag från Monica Hermansson Friedman (M).

Mer om Fossilfritt Sverige http://www.regeringen.se/regeringens-politik/fossilfritt-sverige/

Budgetanförande budget 2016

Budgetanförande 2015-11-18

Herr ordförande, presidium, fullmäktige och åhörare.

Jag skulle vilja inleda med de orden som inleder vår budget:
”Borås Stad ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart både på kort och på lång sikt. Detta uppdrag från både nutidens och framtidens boråsare ställer stora krav på avvägningar och ansvarsfull långsiktighet”

Detta är en ansats som förpliktigar. En ansats som har väglett oss i vårt budgetarbete.
I vår budget tar vi ett långsiktigt ansvar för stadens långsiktiga ekonomiska förutsättningar genom att föreslå en skattehöjning. Det gör vi just för att möta den långsiktiga demografiska utvecklingen som vi ser framför oss. Det handlar bland annat om fler barn i förskolan och skolan och en stabilitet för välfärden. Den demografiska utvecklingen är en effekt av att vi är en attraktiv stad, vilket i grunden är positivt.

Medan vi tar ansvar så väljer andra partier att behandla frågan på andra sätt. Vissa partier leker med låsaspengar i budgeten, andra väljer att ta med ena handen och lämna tillbaka samma pengar med andra och kalla det för en satsning. Jag är glad över att Moderaterna och Centerpartiet vill vara med att ta ansvar för en skattehöjning.

Idag är det den 18 november – ikväll passerar en stafett genom Borås. Jag vet inte om ni har hört om den? Den heter ”Run for your life” och är just ett lopp för livet, ett lopp för att sätta press på makthavare och politiker. Visa att det är många som ställer sig bakom kravet på en fossilbränslefri värld – på att oljan och kolet måste stanna i marken om inte våra barn ska få ta konsekvenserna.
Stafetten Run for your life som passerar Borås ikväll, går från Kiruna till Paris på tre veckor. 1000 människor springer – den pågår dygnet runt och det är mer än 400 mil.
Och naturligtvis slutar den i Paris för att det är där toppmötet om klimatet börjar 30 november. Just nu kan man se en våg av engagemang i civilsamhället – 29 november blir det klimatdemonstrationer i över 170 länder.

Men vi ser också ett klimatengagemang bland företag. Företag som HM, ABB Sverige och till och med Preem har ställt sig bakom regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige”
Överallt hörs dessa vädjanden och rop om handling – och det är dags för politiker på alla nivåer att lyssna ordentligt. Lyssna på kraven på handling mot klimathotet, men också lyssna på forskarna – världens samlade klimatforskare.

I Paris är det ledarna på världsnivå som gör sin del. Här i Borås är det vi, i denna församling, som måste ta vår del av ansvaret för att fatta alla de stora och små beslut som leder i rätt riktning. Klimatfrågan är den fråga som kan påverka världen och Borås allra mest, därför ger jag den frågan högsta prioritet i mitt anförande.

Det blir en stor utmaning som griper in i många av livets områden. Det handlar inte heller bara om att göra de saker som leder rätt, det handlar också om att låta bli att besluta om sådant som leder fel, och också om att sluta göra sådant som leder fel.

I Borås har vi sedan länge varit överens om vilken väg vi ska gå – på pappret och när det gäller visioner. Nu måste visionerna i allt högre utsträckning bli praktisk daglig handling.
När politiker härinne kräver fri parkering i centrum så låter det ju trevlig och bra för bilisten. Men leder det i rätt riktning i stort. Nej, det går ju inte med bäst vilja i världen att påstå. När KD skriver i sitt budgetförslag att ”klimatet är en av vår tids största utmaningar” – så måste väl dessa ord också få betyda något? Är inte nästa generation värd den uppoffringen, de kronorna i p-automaten som kan bidra till att ytterligare någon väljer ett annat färdmedel in till staden?

Borås Stad har verktygen i sina datorer nu för att mäta hur mycket utsläppa av växthusgaser varje serverad måltid i våra skolor orsakar. Verktyget finns inbyggt i måltidsplaneringssystemet Matilda. Näringsvärde och klimatgasvärde trillar ur systemet utan extra ansträngning. Vi vill sätta ett mål, ett genomsnittligt värde som inte ska överskridas per serverad person, och vi vill höja kraven allt eftersom tiden går.

Då hävdar ett parti härinne – moderaterna – att det inte ska sättas något sådant mål. Moderaterna vill stryka det. Påstår att det inte är ”kärnverksamhet”. Vad är det för ett sätt att ta ansvar? Borås Stad serverar mat, skulle det då inte vara kärnverksamhet att följa och ta hänsyn till de följder denna verksamhet får?

Vi behöver enighet inte bara om det vackra orden, utan också i praktiskt politisk gärning i stort och smått. Goda initiativ från många håll – vem som kom på idén är inte det viktiga, utan vad den kan leda till.

Centerpartiet har drivit frågan om en distributionscentral i Borås ivrigt och envist. Miljöpartiet har också drivit den. Ibland träter vi om vem som har drivit den frågan först, och mest och bäst. Men låt oss gräva ner den stridsyxan nu. Jag säger så här, ni centerpartister har drivit denna fråga bra och länge – nu finns startsignalen äntligen med i vårt budgetförslag, det finns en majoritet i fullmäktige för att gå vidare, och nästa år sätter Borås stad igång och förverkligar denna satsning, som är både en landsbygds- och en klimatsatsning. Som kan öka chansen för lokala företagare att leverera mat till Borås stads verksamheter och som kommer att minska transportarbetet ut till alla de enskilda köken avsevärt. På det viset också en skarp och viktig klimatinsats.

Den som har stor makt har stort ansvar, den som har liten makt har ett mindre ansvar – men alla har ett ansvar. Den som är tre år kan lära sig att släcka lampan i tomma rum, det kan vara lagom ansvar för ett litet barn. Men det är INTE det barnets ansvar att sedan, när hen blir vuxen, att ta ansvar för det som vi inte gjorde nu. Det ansvaret måste VI ta idag.

Flera av er träffade den tidigare TV-meteorologen Pär Holmgren när han var här i våras i samband med att Borås Elhandel invigde en solcellsanläggning på sitt tak. Han brukar säga att klimatfrågan är enkel. Nu i början på veckan skrev han till exempel i Upsala Nya Tidning tillsammans med artisten Staffan Lindberg. Så här:
”Gör bara dessa tre saker: Upphör med fossila bränslen, minska köttätandet och låt jordens skogar växa till sig.”

Alla vi härinne har mer makt än genomsnittet över vårt geografiska område – Borås Stad. Vi måste göra alla de stora och små saker som står i vår makt och som leder stora eller små steg i rätt riktning.
Det är den där treårige boråsaren som nyss har lärt sig släcka lampan som i vuxen ålder kommer att få ta konsekvenserna av att vi härinne struntar i att göra allt vi kan. Skulle det inte vara kärnverksamhet att ta ansvar för hens framtid genom att ta ansvar för klimatfrågan? Det resonemanget begriper inte jag. Vi måste ta vårt ansvar och sträva för att bli Sveriges ledande miljö- och klimatkommun.
I vår budget tar vi ansvar i stora frågor som distributionscentral och klimatanpassningsåtgärder.
Vi tar också ansvar för frågor som kan tyckas mindre som intern klimatkompensation, solcellspott och hur vi internt arbetar med hållbara transporter.

Jag ser fram emot en djupare debatt om detaljerna i vår budget under kommande dagar och skulle vilja avsluta med samma ord som jag inledde med:
”Borås Stad SKA vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar både på kort och på lång sikt. Detta uppdrag från både nutidens och framtidens boråsare ställer stora krav på avvägningar och ansvarsfull långsiktighet.” Det ansvaret tar vi i vår budget.