tisdag 26 november 2013

Debattartikel: MP satsar på Högskolan i Borås

Debattartikel publicerad i BT 24/11 -2013 och online på bt.se 

Miljöpartiet satsar på Högskolan i Borås
En väl fungerande högre utbildning och forskning är avgörande
för Sveriges omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Sverige står inför omfattande utmaningar. Skolresultaten sjunker, ungdomsarbetslösheten biter sig fast kring 20 procent och allt fler unga och äldre slås ut på en allt hårdare arbetsmarknad. Samtidigt finns mycket arbete att göra för att ställa om Sverige, för att leda arbetet för ett bättre klimat. Det finns verkligen arbete att utföra.

I denna tid väljer regeringen att minska på utbildningsplatserna på högskolor och universitet. Fram till år 2016 vill regeringen minska antalet utbildningsplatser med 10300, vilket medför att färre kan läsa vidare på högskola och färre kan förverkliga sina livsdrömmar. Samtidigt har anslagen till grundutbildningar urholkats med närmare sju miljarder kronor i jämförelse med 1993 års nivå. Regeringens prioriteringar leder till färre utbildningsplatser, sämre bredd i utbildningssystemet samt regional utarmning.

Miljöpartiet vill annorlunda och motsätter oss regeringens neddragningar och återskapar dessa platser. Vi anser att den högre utbildningen i Sverige är i behov av långsiktiga planeringsförutsättningar, ökad anknytning mellan utbildning och forskning samt bättre villkor för såväl lärosätenas personal som deras studenter. Vi vill satsa på högskolan för att Sverige ska kunna ställa om. För att fler ska bli lärare, för att fler ska bli ingenjörer, sjuksköterskor eller filosofer. Vi satsar i vårt budgetförslag 178 miljoner kronor mer än regeringen till Högskolan i Borås åren 2014-2017. Genom våra satsningar möjliggörs följande:

1) En undervisningsgaranti. Tid med lärare är den enskilt viktigaste frågan för många studenter. Miljöpartiet vill garantera lägst tio timmars lärarledd undervisningstid varje vecka för studenter i grundutbildning.

2) Praktik i alla utbildningar. Det saknas idag konkret arbetsmarknadsanknytning i många utbildningar. Även samhällsvetare, naturvetare och humanister ska ges möjlighet att möta den kommande arbetsmarknaden under utbildningstiden i form av praktik. Alla studenter och forskare ska även erbjudas stöd i karriärutveckling.

3) Universitet och högskolor öppna för fler. Utbildningen fungerar bäst när människor från olika bakgrund träffar varandra. Vi vill förändra resursfördelningssystemet till högskolan så det bättre stimulerar en rekrytering från socialt, etniskt och geografiskt underrepresenterade grupper och återinföra rätten för alla att studera gratis på svenska lärosäten.

4) Fler platser på högskola och universitet. Vi motsätter oss alliansregeringens nedskärningar på antalet utbildningsplatser. Lärosäten ska inte behöva lägga ner välfungerande högkvalitativa utbildningar och sparka lärare.

Miljöpartiets totala satsningar på den högre utbildningen uppgår till till 9,5 miljarder kronor under de kommande fyra åren. Satsningar av avgörande vikt för såväl nuet som framtiden. En väl fungerande högre utbildning och forskning är avgörande för Sveriges omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Tom Andersson (MP), kommunalråd

Jabar Amin (MP), riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar