måndag 23 november 2015

Borås Stad ansluter sig till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Borås


Kraven växer om en fossilbränslefri värld där oljan och kolet stannar i marken. Enskilda, företag, organisationer – och även kommuner och stater inser nödvändigheten i att hejda utsläppen av klimatgaser. Men detta sker inte genom ord. Det sker genom stora och små handlingar av otaliga aktörer. Nyligen lanserade regeringen ”Fossilfritt Sverige” för att samla dessa aktörer. På nästa Kommunstyrelsemöte fattar Borås Stad beslut om att ansluta sig till regeringsinitiativet.

Målsättningen är inte ny för Borås. Kommunfullmäktige har antagit visionen Borås 2025 där det heter att ”Borås är en stad baserad på förnybar energi” och i Borås Stads Miljömål sammanfattas inriktningen i rubriken ”Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås”.

”Genom att Borås nu också ansluter sig till initiativet Fossilfritt Sverige slår vi på ytterligare ett sätt fast att vi tänker vara en av många aktörer, som gör det som står i vår makt för att avvärja hotet som den globala klimatförändringen utgör mot mänskligheten”, säger kommunalrådet med ansvar för klimat och miljö Tom Andersson (MP).

Kommunfullmäktige antog i förra veckan budget för 2016 och den innehåller följande små och stora insatser som alla syftar till att bidra till ett Fossilfritt Sverige.

Borås Stad ansluter sig till initiativet Fossilfritt Sverige
Borås Stad och Borås Energi och Miljö delar drömmen om en fossilbränslefri stad. 

Samdistributionscentral

Livsmedel till Borås Stads verksamheter ska levereras till en gemensam central, för vidare samordnad distribution ut till verksamheternas kök. Minskar körsträckor och ger lokala företagare möjlighet att lättare konkurrera i kommunala upphandlingar. Förslaget har drivits länge av både Centerpartiet och Miljöpartiet. Nu har Kommunfullmäktige äntligen gett klartecken till att starta genomförandet.

Resor till och från arbetet

Kommunstyrelsen ska ta fram förslag till åtgärder för att hjälpa anställda att minska
CO2-belastningen vid resor till och från arbetet. Distansarbete, arbetstid under resan för den som åker kollektivt, underlätta för cyklister är åtgärder som kan komma ifråga.

Solceller på kommunen tak

Ett internt investeringsstöd inrättas för att komplettera ordinarie finansiering, och därmed möjlig-göra fler solcellsinvesteringar.

Klimatmätt mat

Det system som används för att planera måltider, Matilda, kan också räkna växthusgasutsläpp orsa-kade av maten. Nu ska Borås Stad sätta mål för genomsnittlig klimatpåverkan för de måltider staden serverar i sina verksamheter. Siktet ska ställas in på årlig förbättring.

Men detta räcker inte – ännu fler punkter

• Borås Stad ska arbeta särskilt med att bygga upp kompetens kring hur staden kan stödja och
underlätta för företag som har särskilt sikte på hållbarhet.

• Under 2016 fortgår utredningen av Götalandsbanan och banans sträckning genom staden pekas
ut. Höghastighetsjärnvägen ska bidra framtidens fossilfria och hållbara kollektivtrafiksystem.
Under tiden fram till färdig järnväg ska Borås Stad bevaka plan- och byggprocessen så att den sker med minsta möjliga påverkan på miljö och klimat.

• En cykelpool/cykeluthyrning som är tillgänglig för allmänheten ska startas.
• Den interna klimatkompensationsavgiften vid resor i tjänsten höjs till 1:50 kr/kg koldioxid för att öka förvaltningarnas incitament att välja koldioxidsnåla tjänsteresor.

• Den interna bilpoolen ska innehålla kollektivtrafik (busskort) som val vid bokning.

• Borås Stad ska sikta på att använda inventarier som staden redan äger. En förmedlingstjänst ska starta där den verksamhet som behöver inventarier först ska söka.

Innehållet avgörande – inte vem som fick idén
Det får aldrig vara avgörande vilken person eller vilket parti som stod för en idé som leder i rätt rikt-ning på väg till det fossilfria Borås. Energi- och klimatstrategin som antogs av Kommunfullmäktige i oktober har brett politiskt stöd.

Under året har till exempel ett förslag från Monica Johansson (C) om fri parkering för elbilar och utökad möjlighet till laddning i stadskärnan antagits. Solcellsdriven belysning ska också undersökas efter förslag från Monica Hermansson Friedman (M).

Mer om Fossilfritt Sverige http://www.regeringen.se/regeringens-politik/fossilfritt-sverige/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar