onsdag 24 oktober 2012

Gröna inslag i Borås stads budget 2013


Budgeten är det viktigaste verktyget för att styra kommunens verksamhet och årets största politiska händelse. Vi i vårt samarbete mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet, vägvalet och miljöpartiet har kommit överens om en budget vi kan vara stolta över. Men i mediadebatten försvinner ofta de gröna frågorna i mediebruset och andra viktiga frågor som skola, förskola och äldreomsorg. Därför tänkte jag lyfta några frågor som är viktiga för oss när det gäller gröna och hållbara satsningar i budgeten.

Grön El
Vårt mål är att Borås stad skall vara en fossilbränsle fri stad. För att ställa om Borås till en mer hållbar stad inför vi därför grön el. El som uppfyller Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier är baserad på förnybara energikällor som vind-, vatten-, solkraft och biobränslen. Utöver detta ställs ytterligare krav på miljöhänsyn vid produktionen för att säkerställa att inte negativa ekologiska effekter uppstår på exempelvis skogar och vattendrag.

Grön IT
En enkel och ekonomiskt lönsam insats för att minska de klimatpåverkande utsläppen, spara energi och skattemedel är att investera i grön IT. Grön IT handlar bland annat om att den IT-hårdvara som kommunen köper in ska ha en bra energi- och miljöprestanda. Det handlar även om åtgärder med befintlig hårdvara och att utnyttja våra resurser mer effektivt. Grön IT handlar också om strategier som exempelvis ruttoptimering av hemtjänstresor eller effektivisering av administrativa rutiner. Grön IT i verksamheten kan minska miljöbelastningen genom t.ex. minskat resande, bättre planering, och strikta miljökrav på alla leverantörer. Vi genomför under året en så kallad ”grön IT audit” (grön IT granskning) som skall leda till en strategi för grön IT.

Miljöanpassad, hållbar och rättvis upphandling
I juli 2010 ändrades skrivningen i lagen om offentlig upphandling (LOU) från att man får, till att man bör, ställa miljö- och sociala krav i offentlig upphandling. Vi vill att hårdare krav skall ställas i Borås stads upphandlingar. Vi inför därför en miljöanpassad och hållbar upphandling där lägsta nivå vid samtliga upphandlingar är miljöstyrningsrådets bas- kriterier där sådana finns. Upphandlingsenheten skall även använda tidigare beslutad uppförandekod samt aktivt arbeta med att ställa sociala krav vid upphandling.

Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda en modell för, och rutiner vid, upphandling som möjliggör sådan kontroll av anbudsgivarna att riskerna väsentligen minskar att kommunen anlitar leverantörer, som är inblandade i ekonomiska oegentligheter.

Borås Stad är idag en Fair Trade City, något vi är stolta över, och har för avsikt att fortsätta vara. Vårt mål skall vara att ständigt förbättra oss när det gäller miljö och rättvisa.

Andelen KRAV-märkt och ekologisk mat i kommunens verksamhet skall öka. Ett första steg är att 25 procent av kommunens livsmedelsinköp är ekologiska.

Hållbar utveckling
Vi har kämpat för att få Borås Stads nya vision att anta utmaningen att bli en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun fram till 2025. Visionen är tänkt att fungera som en målbild för alla kommunens verksamheter men även som ledstjärna för det civila samhället och näringslivet i Borås. Hållbar utveckling kräver att alla samhällsaktörer jobbar gemensamt med att förverkliga målet om det hållbara samhället. Hållbarhetsvisionen skall genomsyra allt arbete vi gör i kommunen. Ett arbete vi fortsätter att utveckla även 2013

Medborgardelaktighet
Det pågår under 2012 ett arbete som syftar till att stärka medborgarnas inflytande och att skapa ett gemensamt ramverk för hur Borås Stad skall arbeta med frågan. Arbetet skall fortsätta och principerna implementeras under 2013. Medborgardelaktighet kräver utökade arenor och mötesplatser. Därför påbörjas också bygget av Orangeriet i stadsparken där rådrummet kommer att bli en central del.

Trafik och kollektivtrafik
Trafiksituationen i Borås börjar närma sig ett läge som under vissa tidpunkter kan jämföras med större städer. Uppdraget att utreda ”framtidens kollektivtrafik” och ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen är påbörjat och infogat i en trafikstrategisk utredning. Där ingår bland annat att utreda frågor som gäller en yttre ring, förbifarter, parkering, spårburen trafik, bus rapid transit (koncept för snabbuss linje), mobility management (hållbar mobilitet), bussgator och busstorgets framtida placering. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp om trafiken i Borås och även arbeta med beteendeförändringar för att få en mer hållbar trafikutveckling.

Cykel
För att öka attraktiviteten för cykling i Borås tillförs 2 miljoner extra i investeringsbudget för att öka utbyggnadstakten av gång och cykelvägar. 9 miljoner fördelade över 3 år investeras i gång och cykelvägar samt busshållsplatser på Viareds området. En parkeringsanläggning för cyklar byggs vid Resecentrum till en kostnad av 3.5 miljoner. Det är smarta investeringar i cykelinfrastruktur som på sikt kommer att ge avtryck.

Orangeri och Rådrum
Orangeriet skall bli en ny och attraktiv mötesplats för boråsarna med café mitt i stadens finrum, en plats där medborgarna själva skall kunna fylla platsen med aktiviteter: allt från kultur, till happenings eller använda sig av möteslokalerna. Det ska bli en arena för medborgardelaktighet där man på olika sätt kan ta vara på medborgarnas kunskap, kreativitet och vilja att påverka Borås stads utveckling. Det skall även ingå ett ”rådrum” som ett gemensamt forum där frågor som hållbar livsstil, stadsutveckling, klimat-, miljö- och energifrågor kan kommuniceras mellan Borås stads verksamheter. Orangeriet skall bli en plats med generösa öppettider även på kvällar som skapar liv och rörelse i stadsparken och bidrar till ökad trygghet. Vi får även en dansbana, en isbana och en utomhus scen i anslutning för att öka attraktiviteten och ge möjlighet till fler intressanta aktiviteter.Miljöstrategiskt arbete
Miljönämndens miljöstrategiska arbete ges extra resurser 2013. Det handlar bland annat om att stärka miljökommunikationsarbetet gentemot förvaltningar och bolag men även utåtriktade aktiviteter för boråsarna kring miljö, klimat och livsstilsfrågor.

Övriga viktiga frågor som finns med i budgeten

• att införa en bil- pool som även kan utnyttjas av allmänheten
• Viskans sanering ges högsta prioritet
• framtagandet av en energi och klimatplan skall genomföras under året.
• Implementering av de nya miljömålen
• Aktivt arbeta för att få Götalandsbanan
• Fortsätta arbetet med hållbarhetscertifiering av stadsdelar
• Utveckla samarbetsformer för hållbar stadsutveckling
• och än mer gröna satsningar

Inlägget blev ganska långt och jag tog ändå inte upp allt intressant som sker i de gröna frågorna i Borås stad. Det visar tydligt att det finns en verklig ambition att Borås skall utveckla sig för att bli en av landets ledande miljökommuner.

2 kommentarer:

  1. Hej, intressant att ni satsar på grön IT, men hur gör ni med hantering av datorer, mobiler och IT-utrustning som fasas ut? Jag arbetar på Inrego som är specialiserat på återanvändning av IT-utrustning.

    Vi köper den utrustning som kommuner och organisationer inte längre behöver, vi rekonditionerar, uppgraderar och dataraderar produkterna och säljer dem vidare på ett ansvarsfullt sätt till. Det ger pengar tillbaka och miljövinster. Återanvändning är alltid bättre för miljön när så är möjligt än att skrota/återvinna eftersom produktion av datorer förbrukar stora mängder energi, kemikalier och råvaror.

    Förra året lyckades vi återanvända 120 000 datorer och skärmar tillsammans med kommuner, företag och myndigheter, vilket gav en miljöbesparing på 5 400 ton koldioxid. Det motsvarar uppvärmningen av över 1 800 villor.

    Fredrik Nilsson, informationschef, Inrego

    SvaraRadera