torsdag 21 februari 2013

Investering i drömmen om en fossilbränslefri stad


Idag kan fullmäktige ta beslut om en investering som kan komma att markant sänka utsläppen av fossil- koldioxid. Borås energi och miljö AB har kommit in med en ansökan för att utöka sin investeringsplan och bygga en rökgaskondenseringsanläggning till de avfalls- eldade pannorna och en ny biobränsleeldad hetvatten central på Viared. Detta är en investering på 133 miljoner men också en investering i klimatet och ett steg på väg mot att bli en fossilbränslefri stad.

Nu tar vi nya steg mot vår dröm om en fossilbränslefri stad

Meningen är att ersätta dagens oljeeldade hetvattencentral på Viared med en ny anläggning för pellets. Att använda en rökgaskondenseringsanläggning på avfallspannorna gör att vi kan utnyttja spillvärme och få ut mer värme från vår avfallsförbränning utan att använda mer bränsle. De båda åtgärderna är inte bara bra av miljöskäl utan kommer även att vara lönsamma ekonomiskt. Även i ett värstafalls scenario med ett sjunkande värmeunderlag på 1% per år är pay-off tiden runt 9 år.

Av miljöeffekterna går att läsa följande i Borås Energi & Miljös framställan:

att ersätta en del av befintlig spetslastproduktion med
spillvärme och biobränslealternativ kommer att minska
utsläppen av fossil koldioxid. Föreslagna investeringar kan
i nuvarande bränslemix ersätta ca 45 GWh spetsbränslen,
varav ca 16 GWh gasol och ca 6 GWh olja, vilket innebär
att drygt 5 300 ton mindre fossil koldioxid släpps ut till
atmosfär. Totalt sett innebär detta mer än en halvering av
nuvarande koldioxidutsläpp från fjärrvärmeproduktionen.

Rökgaskondenseringen är en prestandahöjning av produktionen
i befintliga avfallspannor och för miljön ett mer
resurseffektivt utnyttjande av befintligt avfallsbränsle.
Rökgaskondenseringen innebär i realiteten inga minskade
utsläpp från befintliga rökgaser. Istället för att alla rökgaser
släpps till atmosfär kommer en andel av rökgaserna
istället fällas ut i kondensatsvatten och ledas vidare till
reningsverket. I relativa termer sker dock en minskning av
utsläppen då den ökade verkningsgraden gör att utsläpp
per producerad mängd värme minskar (det bränsle som
tillförs pannorna ökar inte). Den ökade värmeeffekten från
anläggningen kan som nämnt tidigare fasa ut motsvarande
mängd fossil energi, vilket dock direkt minskar klimatpåverkan
och utgör ett stort steg närmare en fossilfri stad.
Så idag kan vi ta ett steg som åter igen visar att ekologisk lönsamhet och ekonomisk lönsamhet går hand i hand. Detta är en stort steg framåt mot målet att bli en fossilbränslefri stad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar