tisdag 19 februari 2013

Mark av strategisk betydelse


På gårdagens kommunstyrelse 2013-02-18 diskuterades ett ärende rörande ett markinköp. Vi har från rödgrön sida en strategi kring hur man strategiskt vill arbeta med en markbank och att utöka stadens innehav av mark för strategiskt syfte. En strategi betyder att man ser längre än vad näsan räcker, något som allianspartierna uppenbarligen inte förstår.


Vi vill arbeta strategisk med markfrågor genom
att ha en markbank med ökat markägande 

Det finns två olika typer av strategisk mark dels är det mark som man tidigt köper in för att förverkliga projekt så som industrimark eller bostäder. Den andra typen av mark är mark som vi kan använda för att byta till oss annan mark med. Genom att ha en markbank ökar våra förutsättningar för att komma åt mark där markägaren inte alltid är villig att sälja marken utan istället vill byta till sig mark. Problemet för alliansen verkar vara att förstå just att ett strategiskt markinköp vid inköpstillfället inte är av strategisk mark utan mark med ett strategiskt syfte, det är faktiskt en ganska stor skillnad mellan de båda.

Redan i Budget 2012 hade vi med följande skrivning:

Markbank – ökat kommunalt markägande

Borås Stad är ägare av en betydande och värdefull markresurs. Syftet med detta är att trygga stadens tillväxt genom mark för utbyggnad av bostäder och arbetsplatser samt för att erbjuda boråsarna välskötta rekreationsområden. Trots en bra markberedskap kan inte kommunen vara ägare till all mark som kan behövas för stadens framtida utveckling. Vi måste förvärva ny mark för att kunna genomföra angelägna projekt. För den nya anläggningen för aktiv säkerhet i Hällered, och det exploateringsområde som Borås Stad avser etablera där, framkom ett behov av mark som bytesobjekt. Privata markägare vill numera ofta
inte sälja sin mark utan istället byta, varför det är av strategisk betydelse att kommunen har bytesobjekt att erbjuda.

Stadskansliet får i uppdrag att utarbeta ett markstrategiskt program, som redovisas det egna behovet av mark för framtida bebyggelse- och rekreationsområden samt områden för framtida markbyten. Storleken av det utökade markbehovet får utredas i detta arbete. Inom betydande delar av kommunens skogar bedrivs
aktivt skogsbruk i avvaktan på annan framtida användning. De förvaltas miljöanpassat och med hög avkastning. Skogsinnehavet förvaltas i egen regi, sköts enligt Grön skogsbruksplan och är miljöcertifierat. Vårt skogsbruk är tätortsnära vilket innebär särskilt hänsynstagande till skogen som resurs för fritid och rekreation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar